• NBC televizijos tinklas kovo 19 d. rodė filmą, susuktą pagal konvertito rašytojo G. K. Chestertono kūrinį: “Father Brown, Detective”.

•    Motinai Teresei už jos atsižadėjimą ir pasišventimą gelbėjimui vargstančių, badaujančių, už mirštančių globą suteikta Balzano premija — 300.000 dol.

•    Iš Prancūzijos 5 Malaiziją kovo mėnesį buvo pasiųstas specialiai įrengtas laivas-ligoninė, skirta gelbėti jūroje randamiems Vietnamo pabėgėliams. Laivą tam reikalui išnuomojo ir 5-rengė Prancūzijoje veikiąs komitetas “Laivas Vietnamui”. Tai buvo padaryta patyrus, kad pabėgėliai, per daug prisigrūdę į mažus laivelius, dažnai nuskęsta. Panašus komitetas įsisteigė ir Italijoje.    

•    Slovėnijoje, kuri yra Jugoslavijos dalis, yra leidžiama apie dešimt katalikiškų laikraščių ir žurnalų. Trijose Slovėnijos vyskupijose, turinčiose beveik 800 parapijų, buvo suorganizuotas spaudos platinimas. Vyskupai savo ganytojiškame laiške pabrėžė, kad katalikiškas laikraštis turėtų pasiekti kiekvienus katalikų namus.

•    Popiežius Jonas Paulius II pakeitė savo kasdienio pasivaikščiojimo programą kovo 1 d. ir klausėsi per radiją transliuojamos jo paties prieš 19 m. Krokuvoje parašytos dramos, kuri užsitęsia pusantros valandos.

• Tarptautiniame simpoziume, įvykusiame Reimse, Prancūzijoje, 41 mokslininkas iš trylikos kraštų pranešė apie savo atliktus marihuanos tyrimus. Nė vienas iš jų nepasakė, kad marihuana būtų nekenksminga. Priešingai, jų tyrimai, atlikti su triušiais, beždžionėmis ir žmonėmis, rodo, kad chroniškas šio narkotiko vartojimas yra surištas su nešama ryškia žala sveikatai.

• JAV-se per metus padaroma apie 2 mil. abortų. Apskaičiuojama, kad šiuo būdu dvigubai daugiau atimama gyvybių per vienerius metus negu per 205 metus žuvo amerikiečių visuose per tuos du šimtmečius buvusiuose karuose. Amerikiečių karių per visus karus žuvo apie vieną milijoną.

•    Pagal JAV susitarimą su Kinija, amerikiečiams bus grąžinti nuostoliai, padaryti komunistams konfiskuojant amerikiečių nuosavybę. Šiuo keliu Amerikos misijų vienuolynai gaus milijonus dolerių už nusavintas jų įstaigas Kinijoje.

•    Savo naujoje enciklikoje “Redemptor hominis” popiežius Jonas Paulius II kelia reikalą svarbių socialinių, politinių ir ekonominių pakeitimų pasaulyje. Ypač reikalaujama religinės laisvės. Skatina lėšas, skiriamas ginklavimuisi, panaudoti žmonių gerovei, kovai su skurdu ir alkiu. Atkreipia dėmesį į tai, kad technologinė pažanga turi eiti greta su moraliniu ir dvasiniu progresu. Enciklika pasisako už tradicinį kunigų celibatą, už įprastą individualią išpažintį. Pripažindamas teologinį pliuralizmą metoduose, popiežius reikalauja pagrindinio vieningumo tikėjimo tiesų ir moralinių dėsnių skelbime, kad teologija nebūtų tik kieno nors privačių nuomonių rinkinys. Enciklikos data — kovo 4, šv. Kazimiero diena.

•    JAV labdaros sąjūdis — Catholic Charities balandžio mėnesį švenčia 250 m. sukaktį. Sąjūdžio pradžia buvo 1729 m., kai seserys uršulietės įsteigė Louisianoje pirmą vaikų prieglaudą. Dabar JAV Katalikų labdara turį 900 įstaigų su 25.000 tarnautojų ir 70.000 vadovybės tarybų narių.

•    Pietų Korėjoje pašaukimų į kunigus tiek daug, kad visų norinčių įstoti nebegali sutalpinti kunigų seminarijos.

•    Apie 30 įvairių tarptautinių žydų organizacijų pirmininkų ir delegatų aplankė popiežių Joną Paulių II, sveikindami jį naujose pareigose. Žydai turėjo pasitarimus ir su Vatikano komisija, palaikančia ryšį su žydais. Šv. Tėvas, dėkodamas už apsilankymą, pažymėjo, kad katalikų Bažnyčia ir toliau tęs pradėtą dialogą su hebraizmų, atsižvelgiant į bendruosius žmonijos reikalus.

•    Vatikano atstovas buvo nuvykęs į Vengriją ir tarėsi su vyriausybės įgaliotiniu religijos reikalams I. Mikolš, o taip pat ir su Vengrijos vyskupu konferencijos pirm. vys. Lekai.

•    Ugandos katalikų Bažnyčia susilaukė 100 metų sukakties. Katalikų Bažnyčia Ugandoje yra išvysčiusi platų švietimo darbą ir socialinę veiklą, suorganizavo sanitarinę tarnybą, įsteigdama apie 20 ligoninių, daugiau kaip 40 dispanserių, raupsuotųjų gydyklas, senelių ir vaikų prieglaudas.

•    Rodezijoje vėl nužudytas katalikų misininkas, šveicaras kun. Alois Erni. Jis rastas nužudytas ties Gwelo.

•    Popiežiaus Jono Paulius knyga “Sign of Contradiction” išleista Niujorke. Autoriumi pažymėtas Karol Wojtyla. Knygoje yra 32 konferencijos, kurias kard. Wojtyla pasakė 1976 m. gavėnioje, vesdamas rekolekcijas popiežiui Pauliui VI.

•    Helen Hayes, pasižymėjusi katalikių aktorių sąjungos nare, apdovanota Notre Dame universiteto Laetare medaliu. Drama “Victoria Regina”, kur aktorė Hayes turėjo pagrindine karalienės Viktorijos rolę, net 123 savaites ėjo Broadway teatre, buvo kartojama 43 JAV miestuose, iš viso susilaukė 969 pastatymų. Aktorė Hayes buvo taip pat sėkminga ir kituose pastatymuose.

• Į Sovietų Sąjungą iš Belgijos buvo įvežta 25.000 Šv. Rašto knygų. Šiuo kartu Maskva leido įvežti be muito, bet pareikalavo, kad būtų įregistruotas kiekvienos knygos pirkėjo vardas.

•    Popiežaius Jono Pauliaus II poezijos knyga išleista anglų kalba pavadinimu: “Easter Vigil and Other Poems”. Autorius — Karol Wojtyla. Išleido Random House, 64 psl. Eilėraščiams temos imtos iš darbovietės, iš pamatymų gatvėje, net ir iš Sutvirtinimo Sakramento teikimo kalnų miestely.

•    Kun. Ted Hesburg, Notre Dame universiteto prezidentas, yra įtakingiausias žmogus tarp tikybininkų JAV-se ir antras savo įtakingumu švietimo srity; pirmą vietą čia užima Švietimo sekretorius J. Califano. Tokių išvadų priėjo “US News & World Report”, pravedęs tyrimus.

•    Jonas Paulius II Velykų metu pamoksle, sveikindamas tikinčiuosius, prabilo 32 kalbomis, ragindamas siekti tiesos, teisingumo, žmogaus teisių gerbimo. Popiežiaus klausėsi Šv. Petro aikštėje susirinkę apie 300.000 žmonių.

•    JAV katalikų mokslininkų sąjunga, turinti daugiau kaip 400 narių, pateikė savo patarimus apie JAV vyskupų sudarytą ir Vatikano patvirtintą religinio mokymo programą. Programa buvo labai rūpestingai ruošiama, ir katalikai mokslinnikai, siųsdami savas pastabas, parodė jai daug palankumo.

•    Naujas Katalikų universiteto prezidentas yra dr. Edmund Pellegrino, buvęs medicinos profesorius Yale universitete ir Yale - New Haven medicinos centro steigėjas. Imdamas pareigas, jis pabrėžė reikalą glaudinti mokslo ir religijos ryšius.

•    “Keleivis”, socialdemokratų laikraštis, leistas Bostone, sustojo ėjęs.

J. Pr.