RELIGINĖS ir TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

Birželis/June 1979 Volume XXX No.6

KUNIGAS IR ŽMONĖS

181

 P. Daugintis, S.J.

GYVENIMO ŽODIS

184

 Chiara Lubich

GERAS DRAUGAS — RETAS PAUKŠTIS

185

 Dalia Staniškienė

ASYŽIUS IR ASYŽIETIS (III)

189

 Alfonsas Grauslys

KRIKŠČIONIŠKOJI ARTIMO MEILĖ

193

 P. Daugintis, S.J.

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

196

 J. Venckus, S.J.

PIRMIEJI VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIAI

201

 Paulius Rabikauskas, S.J.

TIKRA DRAUGYSTĖ

207

 Laura Lauciūtė

REKOLEKCIJŲ MINTYS

208

 Vilija Vakarytė

MOČIUTĖS LEPŪNĖLĖ

210

 Paruošė B. B.

TĖVYNĖJE

211

 D. ir G. Vakariai

KALBA

213

 J. Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

215

 J. Pr.

Šis “Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas Virgilijaus Kauliaus nuotraukomis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.