ATSIŲSTA PAMINĖTI

ŠVENTASIS RAŠTAS. Komentarai — aiškinimai. Matas — Morkus. Paruošė Kostas Burbulys. Išleista 1979 m. Čikagoje. 282 psl., kaina nepažymėta. 3426 N. Plainfield Ave., Chicago, Ill. 60634.

Anicetas Bučys. EILĖRAŠČIAI. Išleido “Nida” Londone 1979 m. 100 psl., kaina nepažymėta. Galima gauti: Lietuvių namai, 2 Landbroke Gardens, London Wll 2PT.

Peter J. Babris. SILENT CHURCHES. Research Publishers, Arlington Heights, Ill. 60005. Kieti viršeliai 523 psl., kaina 19.50 dol. (žiūr. recenziją šiame numeryje).

DVIDEŠIMTASIS ŽINGSNIS. Čikagos Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos mokinių metraštis. 1978-1979 m. Redaktoriai: Romas Peleckas, Gaja Pemkutė, Viktoras Plenys, Algis Kuliešis. Metraščio globėjas Juozas Masilionis. 120 psl., kaina 4 dol.

Į LAISVĘ. Nr. 75(112). Politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai. Redaguoja Juozas Kojelis, 747 - 23rd St., Santa Monica, Cal. 90402. Administratorius — Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, Cal. 93305. Metinė prenumerata Australijoje, JAV ir Kanadoje — 7 dol., kitur — 5 dol.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas. Nr. 11, 1978 m. Leidžia Lietuvių Studentų Korp. Neo-Lithuania ir Amerikos Lietuvių Tautinė sąjunga. Redaktorius — Aleksas Laikūnas, 935 Beverly Rd., Cleveland Hts., Ohio 44121. Administratorius Bronius Kasakaitis, 7150 S.Spaulding Ave., Chicago, Ill. 60629. Šio numerio kaina — 4 dol.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Nr. 3(79) ir 4(80). Kr. Donelaičio Lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis.

Azorin. PIRMASIS STEBUKLAS. Vertė Povilas Gaučys. Išleido Rūta 1979 m. Viršelis Vytauto Virkau. Tai trumpos ispanų rašytojo Jose Martinez Ruiz (pasirašančio Azorin slapyvardžiu) novelės. 198 psl., kaina nepažymėta.

BENDRADARBIS. Nr. 25, 1979. Nek. Pr. Marijos seserų leidinys, skirtas vienuolijos rėmėjams, talkininkams bei bičiuliams. Redakcijos adresas: Immaculate Conception Convent, Putnam, CT 06260. Redaktorė — ses. O. Mikailaitė.

LITUANUS. Vol. 25, No. 2. Šio numerio redaktorius —V. S. Vardys. Administratorius — J. Kučėnas, 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vilijos Eivaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nek. Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.