A. Likanderienė

    Neseniai iš spaudos išėjo latvio dr. Petro J. Babris angliškai parašyta didžiulė (532 psl.) knyga "Silent Churches” (Tylinčiosios Bažnyčios). Tai tikrai didingas veikalas. Didingas ne vien dėl savo plačios informacijos, kurią autorius surinko apie Rytų Europos valstybes, bet taip pat yra didingas autoriaus sugebėjimas visą tą informaciją pateikti. Autorius kruopščiai surinko medžiagą, kuri niekur nebuvo išspausdinta, apie gyvenimą ir tikėjimą už geležinės uždangos.

    Čia yra surinkta ne tik informacija, bet ir partijos bei Bažnyčios idecflogija gan plačiai nagrinėjama. Reikia pastebėti, kad komunistų suteiktos žinios ir žinios, gautos iš kitų šaltinių, nesutampa. Padailinti komunistų pareiškimai nesutampa su tikrove. Šis skirtumas padeda iškelti pagrindinę tiesą, kad komunistinis režimas ir toliau varžo religinę laisvę. Nežiūrint visos gražbylystės, tikėjimas yra naikinamas, tikintieji persekiojami ir baudžiami visu žiaurumu.

    Knygos pavadinimas yra ironiškas, nes puslapis po puslapio, skyrius po skyriaus vis aiškiau rodo, kad Bažnyčia ten nėra tylinti. Nors ir prislopinta, ji veikia, gyvena, kenčia ir kovoja. Ši knyga yra įrodymas, kad tikėjimas negali būti išplėštas, ką jau ir patys sovietai pradeda suprasti. Rytų Europos gyventojai tebetiki, stengiasi išlaikyti savitą veidą, tikėjimą, papročius ir tradicijas. Pasireiškia protestai, ypač tarp jaunų žmonių. Tad Bažnyčia ten tikrai netyli!

    Autorius pasakoja lengvai, dėsto faktus kai kada su lengvu humoru, dažnai sarkastiškai, kandžiai. Ypač sarkazmas pasireiškia, kai kalbama apie partijos ir Bažnyčios šulus. Gal daugelis tikėsis šioje knygoje rasti aprašytus moderniųjų laikų kankinius, bet daugiausia atras paprastų, kasdieniškų žmonių, kurie neša savo varganą dalią ir kovoja už savo įsitikinimus. Knygoje aprašomi ir kolaborantai, dėl asmeniškos gerovės ir laikino saugumo atsisakę amžiais puoselėtų principų.

    Knygoje iškeliama daug įdomių faktų ir aprašoma Rytų bei Vidurio Europos valstybių gyvenimas. 187-234 psl. plačiai aprašoma ir Lietuvos tikinčiųjų padėtis. Paminėtos Vilniuje uždarytos bažnyčios, kalbama apie vyskupus, kurių du yra namų arešte, pasakojama, kiek daug jaunuolių norėtų stoti į kunigų seminariją, bet kiek mažai jų leidžiama priimti. Kunigų skaičius labai mažėja, jau tuoj kiekvienam kunigui gal reikės aptarnauti dvi ar daugiau parapijų. Keletą kartų paminėta "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika” ir miško broliai. Autorius taip pat mini Kalantą, Simą Kudirką ir su jais susijusius įvykius. Taip pat pažymima, kad anglų, vokiečių ir italų kalbomis išleista knygutė "Katalikų Bažnyčia Lietuvoje” yra gryna bolševikų propaganda.

    Knygos autorius gyvena Čikagoje. Šią jo parašytą knygą galima užsisakyti šiuo adresu: "Research Publishers, 108 South Patton, Arlington Heights, Ill. 60005. Knygos kaina — 19-50 dol.