ATSIŲSTA PAMINĖTI

Milda Kvietytė. PETELIŠKIŲ SALA. Pasakos ir vaizdeliai vaikams. Iliustravo Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. Išleido Pasakų fondas, 6540 S. Campbell Ave., Chicago, Ill. 60629. 64 psl., kaina 4 dol. CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No.

27 ir 28. Išleido Kunigų Vienybė Amerikoje, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Vertimus parūpina kun. K. Pūgevičius. TREČIASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS. Griežtieji mokslai, technologija ir architektūra. “Technikos žodžio” leidinys. Spaudai paruošė Juozas Rimkevičius. Didelis formatas, 134 psl. Klemensas Jūra. MONSINJORAS. Prelato Zenono Ignonio-Ignatavičiaus gyvenimo aprašymas. Išleido Bronius Ignatavičius. 382 psl., kaina 10 dol. Visas pelnas skiriamas Brazilijos lietuvių jaunimui, su kuriuo prel. Ignatavičius yra dirbęs ir jį labai pamilęs. Užsisakyti galima šiuo adresu: Christina Z. J. Selmys, 9 Budgell Terrace, Toronto, Ont. M6S 1B3, Canada.

Joseph Ehret. LITHUANIA. The European Adam. Išleista Čikagoje

1979 m. Iš vokiečių kalbos išvertė dr. Algis Mickūnas. Išleido Kęstučio J. Butkaus fondas. 55 psl., kaina nepažymėta.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams 150 dol. aukojo Rytas ir Aušra Babickai.

25 dol. aukojo Lemonto LB apylinkė.

Po 7 dol. aukojo: J. Butkus, G. Gražienė, V. Aviža.

6 dol. aukojo N. Kaveckienė.

Po 5 dol. aukojo: J. Jusys, J. Biliūnienė, J. Gasperas, E. Kvedarienė.

Po 4 dol. aukojo: J. Ivanauskienė, O. Arlauskienė, J. Stanislovaitienė, M. Geničienė, P. Augaitis, K. Jasiulevičius, A. Margevičienė.

3 dol. aukojo A. Laukaitis.

Po 2 dol. aukojo: J. Krutulienė, A. Pretkelis, J. Janušaitis, B. Macianskis, J. Žebrauskas, M. Noreikienė, B. Bužėnienė, P. Petkelienė, R. Kaunienė, V. Valkavickas, G. Gaurilius, B. Augustauskienė, J. Penčylienė, P. Baužys, M. Bumbulienė, B. Baras, R. Žiogarys, G. Palionienė, K. Aukškalnis, A. Valavičius, B. Tamošiūnienė, J. Vasiukeviičius. G. Dambras, M. Gureckienė, A. Pilipavičius, A. Bražėnas, V. Maurutis, V. Stankus, P. Montvila, E. Barauskienė, E. Zenkevičienė, A. Vaitkienė, F. Putrius, K. Keblys, P. Snarskienė, E. Sniegaitienė, J. Kačkelis, S. Galisienė, A. Kazlas, A. Miselis, E. Sirutienė, T. Kojelis, O. Danisevičiūtė, V. Sendžikas, J. Žadeikis,

S. Izokaitienė, A. Razutis, P. Norkus, J. Juodgudis, M. Milass, J. Merkienė, S. Santvaras, E. Sandanavičienė, J. Aušrotas, I. Vilimas, V. Indrulėnas, E. Škėmienė, J. Bakšys, J. Rimkūnas, K. Remėzienė, J. Rumbutis, A. Šimkus, B. Čyvienė, A. Stulgys, M. Milvydienė, J. Vinciūnas, Sės. Mercedes, J. Juodakienė, V. Barius, B. Jackus, B. Sakalas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vilijos Eivaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nek. Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.