Šis "Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas dailininkės Marijos Tūbelytės kūrinių nuotraukomis. Tūbelytė "Laiškuose lietuviams” jau nėra naujokė. Jos kūrinių nuotraukomis jau buvome iliustravę 1963 m. rugsėjo mėn. numerį. Tada apie ją ir jos kūrybą taip rašėme:

"Marija Rita Tūbelytė-Kuhlmanienė, buvusio Lietuvos Ministerio Pirmininko duktė, gimusi ir augusi Kaune, į Ameriką atvyko 1940 m., po pirmosios rusų okupacijos. Michigano ir Čikagos universitetuose studijavo meno istoriją. Besiruošdama magistro laipsniui iš meno istorijos, susidomėjo tapyba, kurią studijavo Niujorke ir Washingtone. Dar bestudijuodama, dalyvavo keliose grupinėse meno parodose Niujorke. Ištekėjusi buvo bepamirštanti meną, bet, persikėlusi gyventi į Oregoną, įkvėpta labai gražios ir didingos gamtos, vėl grįžta prie meno ir nutapo eilę peisažų, kurie buvo išstatyti Portlando universiteto meno parodoje. Jos tapyba, artima realybei, pasižymi džiaugsmingumu, tiesumu ir bet kokio manierizmo bei pretenzijų stoka”.

     Iš Oregono dailininkė su šeima persikėlė gyventi į Tolimuosius Rytus. Keletą metų gyveno Japonijoje, kur buvo suruošusi savo

Kinietė

parodas įvairiuose miestuose: Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, Wakayama. Dabar yra apsigyvenusi Taivano sostinėje Taipei, gražioje Formozos saloje. Įdomi, savotiška Azijos gamta yra padariusi įtakos ir jos kūrybai.

     Tūbelytė daugiausia piešia gėles, peizažus ir portretus, ypač vaikų ir jaunuolių. Portretais ji labiausiai susidomėjo, gyvendama Portlande, Oregone. Susidomėjo daugiausia iš reikalo. Mat iš įvairių šeimų pradėjo gauti vis daugiau užsakymų, kad nupieštų jų vaikų portretus. Pradėjus piešti portretus, pastebėjo savo šios srities ribotumus, todėl susirado Portlande gerą portretistę, ir su ja uoliai padirbėjusi, padarė aiškią pažangą. Dabar, gyvendama Taivane, ji labai mėgsta piešti įdomius taivaniečių jaunų mergaičių veidukus.

     Tad šiame numeryje ir duodame keletą pavyzdžių iš jos mėgstamiausių tapybos sričių: portretų, peizažų ir gėlių.

• Prelatas Audrys J. Bačkis paskirtas Vatikano Viešųjų reikalų tarybos pasekretoriumi. Prel. Bačkis yra Lietuvos atstovo Vašingtone S. Bačkio sūnus.