Alfonsas Tyruolis

(Fragmentas, Vilniaus universiteto 400 metų sukaktį minint)

Vilniaus kalneliuos baltuos įsikūrus,
Akademija Lietuvai nešė žibintą:
Matė margas iuventus jos mūruos,
Kaip nauji horizontai jam švinta.

Palemono ir Gedimino vaikaičiai
Skleidė pirmąją knygą, teatrą vaidino;
Švietė observatorijoj dangiški skaičiai,
Aidint aidėj mokslingajai kalbai lotynų.

Bet žadint iš miego lietuvišką žodį
Pakilo alumnai, svečiams panegirikas skaitę

Šaunių gratuliacijų posmais parodę,
Kad budi lotynų kalbos giminaitė.

Ir Almą aplankius Sigismundui karaliui,
Kelt triumfą Lietuvos jie gimines kvietė,
Tam paduksiui, tėvui, dauggaliui,
Iš kurio linksmybė, malonė jiems švietė.

O kai Vilnių lankyt po šimtmečio pusės
Karalius Vladislovas su karaliene atkilo,
Lietuviškas žodis, labiau dar išprusęs,
Juos sveikint iš V er Lukiscanum prabilo.

Uolusis gi Sirvydas kūrė žodyną
Trium linguarum, skynė kelią mūs kalbai,
Su Daukša ją Sakymų punktais gaivino,
Konfratrams suteikęs paslaugią pagalbą.

Į tolimą praeitį veržės Kojalis-Vijukas,
Romėnų kilmingąją gentį priminęs,
Ant josios dar Neronui žiauriai įdūkus
Ir būk radusis jai mūs krantuos gintariniuos.

Poetas Sarbievijus skambiąją lyrą
Iš Vilniaus į žemę Žemaičių atvežęs,
Pripildęs lietuviško skambesio tyro,
Ne kartą kabino į ąžuolą Kražiuos.

O pirmą kantičką, giesmių šventą knygą,
Slavočinskis lietuviui į ranką įdėjo:
Ja poetams kitiems jis prilygo
Ir tapo giedotinio žodžio kūrėju.

Per du šimtmečius daugel vardų ir kilmingų
Akademijoj ugdė mokslo, meno kūrybą;
Jų šaunieji darbai amžių maištuos nedingo
Ir laikų pelenuos jie rusena ir žiba.

Vivat Academia (lot.) — Tegyvuoja akademija (iš studentų himno),

iuventus (lot.) — jaunimas,

padūksis (senov. žod.) — viltis.

Ver Lukiscanum (lot.) —- Lukiškio pavasaris — Lietuvos jėzuitų rašytojo Jono Chadzinsko (mir. 1666) sveikinimų rinkinys su lietuvišku dvieiliu, vienu iš seniausių lietuviškų eilėraščių.

Doctionarium trium linguarum (lot.) — Trijų kalbų žodynas (lenkų-lotynų-lietuvių), sudarytas Vilniaus akademijos prof, ir jėzuitų pamokslininko Konstantino Sirvydo (mir. 1631) ir išleistas 1629 m. Vilniuje. Jo Punktai sakymų — evangelijų aiškinimai. Greta Mikalojaus Daukšos Postilės (1599) svarbus veikalas lietuvių kalba.