N. Sidorkaitė

    Malonu stebėti kai šiemoje mama apdalina skanėstais visus vaikučius. Deja, dažnai visą dėmesį skiria tik mažiausiam vaikui. O šis gudragalvis tik ir tiesia rankutę, nepaisydamas, jog ir kiti vaikai nori skanumynų. Juk ir jie dar vaikai, ir jaučiasi nuskriausti, nepalankiai žiūri į tą jauniausiąjį.

    ... Pas kaimynę įėjo moteriškė ir padėjo jai ant stalo saują saldainių. Jos aštuonmetė mergaitė jau ir siekė juos pasigrobti. "Ne, — pasakė toji moteriškė, — ne tau, o mamytei daviau saldainių. Ji ir tau duos, ir pati paragaus”. Moteriškė pamokė teisingai.

 •    Čilėje, Santiago vyskupijos didžiojoje se­minarijoje, 1978-1979 mokslo metais mokėsi 98 filosofijos ir teologijos studentai. Dėl vietos stokos negalėjo būti priimti dar 70 padavusių prašymus. Jaučiamas dvasinių pašaukimų pa­daugėjimas Čilėje.

•    Bob ir Dorothy DeBolt, gyveną Oaklande, Calif., turi šešis savus vaikus ir dar yra paėmę 14 augintinių, parinkdami tuos, kurių dėl inva­lidumo niekas nenori įsūnyti ar paimti auginti. Už savo dideli pasišventimą gavo San Francis­co universiteto žymenį, be to — yra susuktas jų šeimos filmas televizijai.