“Laiškų lietuviams” konkursas

     Ateinančių metų pradžioje švenčiame "Laiškų lietuviams” 30 metų sukaktį. Sukaktuvinių metų proga skelbiame dvidešimt pirmąjį straipsnio konkursą. Galima rašyti straipsnį šiomis temomis: 1. "Laiškų lietuviams” vieta mūsų spaudoje-,2. Kaip aš suprantu tikėjimą; 3. Mišrių šeimų problemos. Tas pats asmuo gali rašyti ir tris straipsnius — visomis minėtomis temomis.

     Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną į atskirą vokelį, atsiųstas redakcijai iki 1980 m. kovo mėn. 1 dienos. Už geriausius rašinius bus skiriamos 4 premijos: I— 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol. Turime tik IV premijos nuolatinę mecenatę S. Rudokienę. Tikimės, kad atsiras savanorių ir kitoms premijoms.

     Pirmoji tema siūloma dėl to, kad švenčiame šio žurnalo jubiliejų. Antroji tema, manome, visiems aiški. Rašant straipsnį trečiąja tema, galima pareikšti savo nuomonę, ar mišrių šeimų kūrimą smerkti, ar pateisinti; kokios gali kilti problemos; kaip jas išspręsti; kaip mišrių šeimų išvengti ir t.t.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LITHUANIAN WRITERS IN THE WEST. An Anthology. Foreword by Michael Novak. Introduction by Rimvydas Šilbajoris. Edited by Alina Skrupskelis. Prints by Giedrė Žumbakis. Lithuanian Library Press and Loyola University Press, Chicago, Ill., 1979. Didelis formatas, kieti viršeliai, 387 psl., kaina 20 dol. Tai meniškai ir profesionališkai išleista žymesniųjų išeivijos poetų, dramaturgų bei rašytojų antologija. Šiam dideliam darbui buvo sutelkta labai daug kompetentingų asmenų: literatu, vertėjų, menininkų. Ši knyga būtų labai graži ir naudinga dovana lietuviškai nekalbantiems, norint juos supažindinti su išeivijos lietuvių poezija, drama, novele.

Kun. dr. Jonas Gutauskas. DIDŽIŲJŲ BENDRIJOS TĖVŲ MINTYS. Išleido “Krikščionis gyvenime” leidykla 1979 m. Kieti viršeliai, 303 psl., kaina 7 dol. Tai naudinga knyga, supažindinanti skaitytojus su didžiųjų Bažnyčios Tėvų (kurie čia visai be reikalo vadinami kažkokios “Bendrijos” tėvais) mintimis.

Liudas Dovydėnas. VASAROS VIDUDIENIS. Novelės. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1979 m. Čikagoje. Kieti viršeliai, 243 psl., kaina 8 dol.

Adolfas Venclauskas. KOVOJE SU MILŽINU. Išleido Akademinio Skautų Sąjūdžio Filisterių Worcesterio skyrius 1979 m. Viršelio piešinys Vlado Vijeikio. 230 psl., kaina nepažymėta.

Stasys Maziliauskas. MERKELIS GIEDRAITIS. Žemaičių vyskupas, kunigaikštis, Vilniaus akademijos protektorius, ir jo ypatingieji laikai. Keturių šimtų metų Vilniaus universiteto jubiliejui paminėti. 215 psl., kaina nepažymėta.

Albertas Zubras. MOKSLO KELIAS. Vilniaus universitetui 400 metų. Australijos lietuvių Fondo leidinys, P. O. Box 11, Melbourne, Vic., 3051. 82 psl., kaina nepažymėta. Taip pat to paties autoriaus ir tos pačios leidyklos atsiųstas anglų kalba leidinėlis “Lithuanian Review”, kuriame aprašomas Vilniaus universitetas su gausiomis iliustracijomis.

Zenta Tenisonaitė. VIENIŠI VĖJO VAIKAI. Eilėraščiai, išleisti 1979 m., 48 psl.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 27-34. Vertė Vita Matusaitienė. Leidžia Lietuvių R. Katalikų Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Vienos knygelės kaina — 1 dol. Užsakant 10 ar daugiau — 50 centų. LITANIJA. Iš Lietuvos gautų sonetų Marijos litanijos temomis leidinėlis. Išleido Šv. Kazimiero parapija Brazilijoje, C.P. 4421, 01000 Sao Paulo, Brasil.

LITUANUS, Vol. 25, No. 3. Administracijos adresas: 6621 S. Troy, Chicago, 111. 60629.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulai-tis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vilijos Eivaitės. Adresas: 2345 W. č6th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nek. Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.