religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1983 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOLUME XXXIV, NO. 8

TINGINYSTĖ IR PUIKYBĖ

253

 Juozas Vaišnys, S.J.

EILĖRAŠČIAI

256

 Jonas Gutauskas

PRIEŠO STRATEGIJA

257

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

AR BUS SUNAIKINTOS IŠTISOS TAUTOS?

260

 P. Daugintis, S.J.

ĮSPŪDŽIAI IŠ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS”
KELIONĖS (XI) 

263

 Gunda Kodatienė

KRISTAUS IR KIEKVIENO ŽMOGAUS GUNDYMAI

267

 A. Mauragis

AR KRIŠNA NĖRA SEKIMAS KRISTUMI?

268

 Vyt. Bagdanavičius

TU GIRDI NEBYLIO Ž0DĮ

273

 Sibiro Tremtinė

MYLĖK SAVO ARTIMĄ

273

 Chiara Lubich

KRIKŠTO TĖVAS SUDĖJO DANTIS

274

 Alė Rūta

NIEKS TOKIOS NEIMS

276

 Marija Stankus-Saulaitė

AR NAUDA, AR NAŠTA BŪTI LIETUVAITE
SVETIMOJE ŠALYJE?

281

 Gailė Eidukaitė

LIETUVOS JAUNIMO LAIŠKAS

282

 Ok. Lietuvos jaunimas

TĖVYNĖJE

283

 Gediminas Vakaris

KALBA

286

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

287

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

288

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

288

 Red.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos Paryžiuje. Viršelio nuotrauka Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636.