“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Konkursas baigiasi vasario 16 d., tad jau laikas rašyti straipsnius ir siųsti redakcijai. Temos suaugusiųjų konkursui: 1. Koks turėtų būti šių laikų kunigas. 2. Užuot keikus tamsą, verčiau uždegti bent mažą žvakutę. Skiriamos keturios premijos: I — 200 dol. (mecenatas kun. J. Prunskis), II — 150 dol. (mecenatas J. Veselka), III — 100 dol. (mecenatė O. Požarniukaitė), IV — 50 dol. (mecenatė S. Rudokienė).

     Temos jaunimo konkursui: 1. Kas man tikėjime yra maloniausia ir kas sunkiausia. 2. Į ką kreipti dėmesį, renkantis profesiją ar pašaukimą. 3. Mergaitėms neapsimoka siekti profesijų, nes jų vieta vis tiek bus šeimoje. 4. Kaip lietuvišką spaudą padaryti jaunimui įdomesnę. Skiriamos keturios premijos: I — 100 dol., II — 80 dol., III — 70 dol., IV — 50 dol. Premijų mecenatai, davę po 100 dol.: Elena Antanaitienė, Jurgis ir Veronika Janušaičiai, N.N.

     Premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje Jaunimo Centre š.m. kovo mėn. 18 d.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJOS

     34 ekskursantai išvyksta į Meksiką šio mėn. 5 d. Šių metų pabaigoje ir kitų pradžioje organizuojame ekskursiją į Australiją Lietuvių dienų proga. Platesnės informacijos bus ateinančiame numeryje.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

30 dol. aukojo Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė.

25 dol. aukojo G. Gražienė.

22 dol. aukojo A. Grigaliūnas.

20 dol. aukojo kun. A. Rubšys.

17 dol. aukojo T. Vildžius.

Po 12 dol. aukojo: J. Stravinskas, J. Leiberis, Z. Venclauskaitė.

Po 10 dol. aukojo: V. Ramanauskas, G. Rugienis, B. Dapkus, G. Viskantienė, P. Karosas.

Po 9 dol. aukojo: Z. Petreikis, V. Biliūnienė.

Po 7 dol. aukojo: kun. B. Pacevičius, P. Kaufmanas, E. Vaišnienė, A. Juodvalkis, V. Aviža, P. Mikalauskas, V. Mikuckis, kun. I. Urbonas, D. Valiukėnas, J. Vaičeliūnas.

Po 6 dol. aukojo: J. Rejeris, M. Jasiulevičienė.

Po 5 dol. aukojo: V. Janukaitienė, A. Ivanauskas, A. Jasčemskienė, S. Svilainis.

Po 4 dol. aukojo: N. Kaveckienė, J. Meškauskas, B. Petrošius, K. Šumskytė, S. Gritėnienė, kun. J. Ruokis, V. Damašius, A. Valaitis, G. Repčienė, V. Gudaitis, B. Sadauskienė, A. Venckus, A. Balčytis, J. Leveris, B. Neverauskas, N. Abromas, B. Zdanienė, E. Jurevičiūtė, T. Palionis, E. Keresnevičienė, E. Vasyliūnienė, K. Otto, kun. J. Pakalniškis, K. Meškauskienė, R. Mauragienė, R. Balsienė, A. Kuolas, P. Vaičiulienė, kun. V. Volodka, O. Jomantienė, kun. J. Velutis, S. Jelionienė.

Po 3 dol. aukojo: J. Kriaučiūnas, F. Gresiūtė, J. Ugėnas, B. Ginčiauskas.

Po 2 dol. aukojo: L. Krajauskas, K. Stravinskas, V. Kamantas, S. Riekutė, J. Nakienė, S. Petkevičienė, K. Stundžia, V. Gailiūnas, M. Mataitienė, A. Lipskis, A. Lipčienė, J. Daukaitė, P. Misevičius, S. Sinkevičienė, S. Vebrienė, V. Abromavičius, P. Blekys, J. Juška, O. Rimkus, A. Brazauskienė, D. Žilis, M. Jurgutis, A. Kašuba, E. Nemickienė, S. Petersonienė, P. Simanauskas, A. Urbonas, R. Petronienė, J. Pakalnis, K. Stašaitis, H. Bitėnas, J. Bortkevičienė, V. Balutienė, B. Bužėnienė, M. Kuprienė, V. Budrecki, I. Kalvaitienė, J. Paovys, V. Sabalienė, K. Alšėnienė, kun. S. Gaidelis, G. Miglinienė, G. Traškienė, J. Laucius, J. Rumbutis, S. Giedrimienė, E. Radzevičiūtė, T. Kojelis, L. Gailiušienė, kun. B. Pacevičius, J. Vaidotas, S. Pusvaškis, K. Zdanius.

     “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PLATINIMO KONKURSAS baigiasi kovo mėn. 1 d. Daugiausia išplatinusiems skiriamos trys premijos: I — 125 dol., II — 100 dol., III — 75 dol. Premijų mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Marija Stankus-Saulaitė, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Sv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.