Kostas Ostrauskas. GUNDYMAI. Drama. Knygos apipavidalinimas — V. O. Virkau. Iliustruota Hieronymo Bosch kūrinių detalėmis. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1983 m. Fondo adresas: Gintautas Vėžys, 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. 120 psl., kieti viršeliai, kaina 8 dol.

Petras Melnikas. PAKIRSTA ŠAKA. Romanas. Aplankas Petro Mikalajūno. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1983 m. 190 psl., kieti viršeliai, kaina 8 dol.

Daniel A. Lord, S.J. LAIŠKAI MANO VIEŠPAČIUI. Išvertė vysk. Vincentas Brizgys. Išleido Nekalto Pr. Šv. Marijos seserų spaustuvė 1983 m. 128 psl., kaina nepažymėta.

Alė Rūta. DAINA ŠVIESI. Eilėraščiai. Iliustravo Rasa Arbaitė. 44 psl., kaina nepažymėta.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 59. Leidžia Lietuvių R.K. Kunigų vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

NAUJOJI VILTIS. Nr. 16. Politikos ir kultūros žurnalas. Leidžia Lietuvių studentų tautininkų korporacija “Neo-Lithuania” ir Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. Redaguoja Aleksas Laikūnas, 935 Beverly Rd., CIeveland Hts., Ohio 44121. Adm. Bronius Kasakaitis, 7150 S, Spaulding Avė., Chicago, IL 60629. Šio numerio kaina 5 dol.