■    Visame pasaulyje, pagal paskutines Vatikano statistines žinias, yra 3.844 vyskupai, 411.074 kunigai, 8.647 diakonai, 70.621 brolis vienuolis, 952.043 vienuolės ir 236.847 katechetai. Jaučiamas kunigų padidėjimas. Teologijos studentų-klierikų 1981 m. buvo 68.633.

■    Visame pasaulyje katalikų skaičius siekia 800 milijonų, kas sudaro 17,5% visų pasaulio gyventojų, kurių yra 41/2milijardo.

■    Sovietų Sąjungos vyriausybė, kaip skelbia šveicarų informacija, stačiatikių Bažnyčiai grąžino Danilo vienuolyną, vieną seniausių visoj Rusijoj, nusavintą 1917 m.

■    Prancūzijoje pravestas apklausinėjimas parodė, kad to krašto gyventojų didžioji dauguma įtakingiausiu pasaulio žmogumi laiko popiežių Joną Paulių II.

■    JAV federalinis teismas Houstone atmetė Civilinių teisių unijos reikalavimą Harris apskrity uždrausti Kalėdų metu valdinius pastatus puošti religiniais paveikslais ir simboliais.

■    Švedijos ministeris pirmininkas Olaf Palme spalio 18 d. aplankė popiežių Joną Paulių II. Pats Palme po audiencijos pareiškė, kad tai buvo istorinis įvykis, nes iki šiol Švedijos vyriausybės vadovas niekada nebuvo aplankęs popiežiaus po to, kai Švedija prieš 550 metų buvo nutraukusi santykius su Apaštališkuoju Sostu. Švedams net buvo uždrausta tapti katalikais. Dabar viskas pasikeitė. Švedija 1983 m. užmezgė diplomatinius ryšius su Vatikanu.

■    Vatikane, Siksto koplyčioje, kardinolas Casaroli spalio 20 d. šv. Mišiomis užbaigė Lotynų Amerikos išlaisvintojo Simono Bolivaro gimimo 200 m. sukakties minėjimą.

■    Popiežius Jonas Paulius II parašė laiškus prezidentui Reaganui ir Sovietų Sąjungos Andropovui, skatindamas taikų sugyvenimą ir išryškindamas nusiginklavimo reikalą. Apie tai popiežius papasakojo vyskupams, baigiantis pasaulio vyskupų sinodui Romoje.

■    Kun. Pranas Dauknys, pokaryje ilgiau darbavęsis Australijoje, dabar tęsdamas studijas domininkonų Šv. Tomo universitete, profesoriams įteikė disertaciją apie Bažnyčios persekiojimus Lietuvoje.

■    Belgijos vyskupai pasisakė už branduolinių raketų įrengimą jų šalyje. Tai paskelbdamas kard. Daneels pažymėjo, kad Evangelija yra prieš smurtą, bet kartu įpareigoja ginti gyventojus. Besmurtė laikysena negali atsisakyti savigynos. Atominiai ginklai savisaugai yra pateisinami, kai tai siejama su abipusio nusiginklavimo pastangomis.

■    Niuvarko, N.J., arkivyskupijos kancleriu paskirtas pasaulietis J.C. Nehila. Jis paskirtas tvarkyti arkivyskupijos finansus, kuriuos iki šiol tvarkė prel. J. Petillo, o prel. Petillo paskirtas Seton Hali universiteto kancleriu ir Darlingtono seminarijos rektoriumi.

■    Florencijos dailininkas, vienuolis Fra Angelico (jis buvo žinomas ir Giovanni da Fiesole ir Guido da Vicchio vardais) Jono Pauliaus II paskelbtas palaimintuoju. Jo šventė — vasario 18 d.

■    Vietname komunistai nuteisė 12 kunigų ir vieną pasaulietį. Jėzuitų vyresnysis Cong- Doan nuteistas kalėti 12 metų.

■    Vatikano Valstybės sekretorius kard. Casaroli dalyvavo jėzuito misininko Matteo Ricci 400 metų sukakties minėjime nuo jo atvykimo j Kiniją. Iškilmės buvo Maniloje. To miesto jėzuitų universitetas kardinolą Casarpli pagerbė, suteikdamas garbės daktaro laipsnį.

■    Maltos saloje rugsėjo 8-18 dienomis įvyko tarptautinis mariologinis kongresas, kuriame dalyvavo per 200 mokslininkų: teologų, pasauliečių, kunigų ir vienuolių. Savo stebėtojus buvo atsiuntę ir stačiatikiai, anglikonai bei protestantai.

■ Nikaragvoj sandanistų grupė sumušė vyskupą Bosco Vivas, sukliudė žmonėms eiti į kai kurias kitas bažnyčias, sumušė keletą kunigų ir mušė parapiečius. Jie kerštavo, kam vyskupai pasisakė prieš visuotinę mobilizaciją.

■ Albanijoje yra apie 300.000 katalikų. Jų padėtis ypatingai sunki, nes komunistai ateizmą yra įrašę net į krašto konstituciją. Komunistai Albanijoje nužudė 7 vyskupus, 111 kunigų, 10 klierikų ir 8 vienuoles.

■    Sen. Charles Percy pradėjo naują akciją už tikinčiųjų teises komunistų valdomose šalyse. Sudarė tam reikalui garbės komitetą, į kurį įeina buvęs prezidentas Fordas, buvę Valstybės sekretoriai: D. Rusk, W. Rogers, A. Haig. To garbės komiteto nariais taipgi yra kard. Bernardin, graikų stačiatikių arkiv. Iakovos, Notre Dame univ. rektorius Th. Hesburgh, sen. A. Dixon. Sudaryta ir patariamoji taryba. Lapkričio 9 d. Čikagoje pravestas apklausinėjimas apie Sovietų Sąjungos vykdomą žmogaus teisių laužymą ir apie priemones prieš tai kovoti. Patariamosios tarybos vykdomajame komitete yra įvairių tikybų atstovai. Į jį pakviestas ir dr. P. Kisielius.

■ Anglikonų kunigas Patrick Eastman, vedęs, iki šiol darbavęsis Anglijoje, nusprendė nuo lapkričio vidurio keltis į Tulsą, Okla., ir čia ruoštis šventimams į katalikų kunigus. Jo žmona taip pat nusprendė keltis į JAV ir tapti katalike. Nuo 1980 m. jau penki anglikonų (jie JAV-se vadinami episkopalais) kunigai tapo įšventinti katalikų kunigais.

■ Pasaulio vyskupų sinodas Romoje baigėsi spalio 29 d., užtrukęs visą mėnesį. Sinodas pabrėžė taikos reikalą tarp tautų, aptarė atgailos — atsinaujinimo sakramento pagrindinius dėsnius. Buvo išrinkta nuolatinė pasaulio vyskupų taryba iš 12 vyskupų; į ją įėjo ir Čikagos kard. Bernardin. Sinodo metu kanonizuotas kapucinų kunigas Leopoldas Mandiac, pasižymėjęs ilgomis darbo valandomis klausykloje.

■ Vatikano sluoksniai paskelbė apie popiežiaus Jono Pauliaus II pasiryžimą gruodžio 11 d. dalyvauti Romos liuteronų bažnyčios pamaldose, kur bus minima 500 m. sukaktis nuo Liuterio gimimo. Popiežius pasiryžo ta proga pasakyti kalbą. Siekdamas tikinčiųjų vienybės, popiežius ir kitais atvejais yra dalyvavęs bendrose pamaldose su kitų Bažnyčių atstovais. Savo rašte, kuriame pranešė apie savo sutikimą dalyvauti tokiose pamaldose, popiežius pagyrė pastangas ieškoti bendro krikščioniško kelio. Lankydamasis Anglijoje, popiežius Canterbury katedroje buvo susitikęs su anglikonų vadais.

■ Didelio talento pianistas, koncertavęs didžiosiose salėse ir susilaukęs labai palankaus didžiosios spaudos įvertinimo, Theodor Prostakoff (William Smiddy) įstojo į lietuvių pranciškonų vienuolyną. Jis yra 30 m. amžiaus, pasiryžęs pasilikti broliuku, gyvena Kennebunkporto vienuolyne, praleidžia kelias valandas per dieną prie pianino ir, reikalui esant, atlieka koncertus lietuviams. Balandžio mėnesį Bostone, simfonijų salėje, po Vladimiro Horovitziaus koncerto jis buvo pakviestas skambinti jam surengtame pagerbime, kur dalyvavo garsūs muzikai.

■ Gvatemaloje keliomis kulkomis į galvą nušautas vadovaujantis katalikų veikėjas kun. Augusto Rafael Raminez Monasterio. Jis anksčiau buvo kaltinamas vyriausybei nepalankiu veikimu.

■ Pasaulio vyskupų sinodo pirmininkai kardinolai Manning ir Ratzinger pasiuntė telegramas Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštališkam administratoriui vysk. Liudui Poviloniui ir Latvijos kardinolui Julijonui Voivods, apgailestaudami, kad jiems buvo sukliudyta dalyvauti Sinodo darbuose. Tą apgailestavimą Sinodo pirmininkai taip pat pareiškė telegrama Sovietų Sąjungos ambasadoriui Romoje.

■ JAV vyskupų konferencijos pirmininku išrinktas Youngstown, Ohio, vyskupas James Malone.

■ Albanijoje koncentracijos lagery 1980 m. nužudytas vyskupas Ernest Coba. Už pakrikštijimą dvynukų kūdikių. 1981 m. nužudytas Scutari jėzuitų kolegijos direktorius kun. M. Luli. Kun. Stefano Kurti nužudytas 1972 m. už vaiko pakrikštijimą.

■ JAV kunigų seminarijose studentų skaičius šiais mokslo metais pakilo 3%, palyginus su praeitais mokslo metais, o į pirmą kursą įstojo net 10% daugiau negu pernai. Dabar JAV-se yra 58 kunigų seminarijos. Jose kunigystei ruošiasi, eidami teologijos kursą, 4.244 studentai klierikai.

■ Argentinoje daugiau kaip milijonas žmonių dalyvavo maldos kelionėje į tautinę Marijos šventovę Lujane. Daug maldininkų iš Buenos Aires pėsti nuėjo apie 60 kilometrų į šventovę. Maldų intencija

— kad visas kraštas vienybėje ir sutarime siektų gerovės ir pažangos taikoje.

■    Latvis klierikas Andrius Jerumanis iš Belgijos pėsčias keliavo į Romą atlaidams gauti. Jis jau baigęs medicinos mokslus, bet dabar studijuoja teologiją Liuveno universitete, ruošdamasis kunigystei. Kelionė į Romą — 1.500 kilometrų. Ją atlikti reikia 7 savaičių.

■ Italijoje, Milano katedroje, lapkričio 6 d. pradėti to miesto globėjo šv. Karolio Baromiejaus mirties 400 m. sukakties minėjimai, kurie tęsis visus metus. Pamoksle Milano arkiv. kard. Martini priminė būtinumą išlaikyti taiką; tam trukdo žmogaus teisių laužymai, žmogaus laisvės varžymai, tikėjimo persekiojimas, ginklavimosi varžybos.

■ Čekoslovakijoje už religinę veiklą nuteisti pranciškonai vienuoliai: kun. František Pometlo ir kun. Jiri Mazanec. Jiedu buvo kaltinami už religinės literatūros redagavimą ir už priėmimą jaunuolio į savo vienuolyną.

■    Islandija švenčia 1000 metų sukaktį nuo krikščionybės įvedimo. Minėjimą ruošia bendradarbiaudami protestantai ir katalikai.

■ Vokietijoje įvairiomis Europos, Azijos ir Afrikos kalbomis leidžiamas Šv. Raštas vaikams. Pradėta leisti 1979 m., minint tarptautinius Vaiko metus. Nuo to laiko jau išleista šeši milijonai egzempliorių.

■ Vakarų Vokietijoje kunigystei ruošiasi 600 klierikų, apie 80 daugiau negu 1981 m.

■ Popiežius Jonas Paulius II lapkričio 12 d. susitiko su 90 mokslininkų, jų tarpe 15 Nobelio laureatų. Tarp mokslininkų buvo ir amerikietis Ch. Townes bei Sovietų Sąjungos Mokslo akademijos vicepirmininkas Juris Ovcenko. Popiežius ragino mokslininkus jungtis į taikos darbus, atsisakant nuo darbų, kurie tarnauja agresijai.

■ Australijoje yra 130 ligoninių, kurių 29 išlaiko vienuolynai.

■ Filipinuose veikia katalikų radijo stotis Veritas, iš kurios transliacijos girdimos įvairiuose Azijos kraštuose. Ji bus sustiprinta. Lėšas parūpino Vokietijos katalikai.    J. Pr.