A. R.

     Prieš septynerius metus Ava Saudargienė buvo išleidusi kelionių aprašymų knygą — "Tolimųjų kraštų miražai” ("Nidos” leidinys). Tada ji "keliavo” po Pietų Pacifiko kraštus (N. Zelandiją, Polineziją ir kt.), Meksiką, Šiaurės Amerikos žemyną, Japoniją, Aziją, Vakarų Europą... Knyga buvo skoningai išleista, su spalvotų nuotraukų viršeliu.

     Ši naujoji tos pačios autorės knyga (1983 m. "Nidos” leidinys) yra per pusę plonesnė už aną, kuklesniu viršeliu, tačiau įdomi ir patraukli kelionių aprašymų skaitybai. Kur autorė keliavo šį kartą?

     Iš Australijos ji skrido į Europą (Frankfurt, Vokietijoje), paskui per Kroatiją atsirado Jugoslavijoje, keliavo Balkanų kalnynu, gėrėjosi Austrijos (ypač sostinės Vienos) gražumais, pasuko į Lenkiją, kur turėjo progos pasimatyti su giminėmis iš Lietuvos, ir pagaliau jos lėktuvas pasuko atgal į Australiją, kur autorė dabar pastoviai gyvena.

     Kelionių aprašymų knygų mes išeivijoje nedaug teturim (J. Kaributo ir dar gal porą), o straipsnių — nemažai. Ava Sau-dargienė iš kitų šio žanro autorių skiriasi tuo, kad ji aprašo ne tik matytus kraštus ir žmones, bet ir lietuvio padėtį tuose kraštuose apskritai, bet ypač jos lankymosi metu.

     Jos knyga "Vėjas iš Rytų” kaip tik tuo atžvilgiu ir įdomi, gal net mums brangi. Čia ji pateikia visą savų ir artimųjų išgyvenimų gamą, prakeliaujant pro komunistų pavergtus (ar bent jų įtakoje) kraštus. Ir labiausiai jaudina autorę, taip pat ir skaitytoją, jos Lenkijoje susitikimas su giminėmis iš mūsų pavergtos tėvynės.

     Knyga parašyta gražia kalba ir sklandžiu, vaizdžių stiliumi. Iliustruota kelionių nuotraukomis. Jos kaina "Nidos” knygų klubo nariams — 3 dol.