Bronius Kviklys. LIETUVOS BAŽNYČIOS. IV tomas. Panevėžio vyskupija. Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla. 1984 Šv. Kazimiero metai. Architektūriniai tekstai: dr. inž. Jurgis Gimbutas. Redakcija: Bronius Kviklys, Juozas Mažeika, kun. dr. Anicetas Tamošaitis, S.J., kun. dr. Juozas Vaišnora, M.I.C. Korektorius: Juozas Masilionis. Žemėlapis: Vitalis Matulaitis. Dailininkas ir technikinis redaktorius: Petras Aleksa. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. Kieti viršeliai, 532 psl., daug iliustracijų. Tiražas 1500 egz.

Antanas Rubšys. RAIDĖ UŽMUŠA, DVASIA GAIVINA. Išleido “Krikščionis gyvenime” 1984 m. I. Autoriaus pasikalbėjimai apie Šv. Raštą. II. Antrojo Vatikano Susirinkimo dogminė konstitucija apie Dieviškąjį apreiškimą. 85 psl., kaina nepažymėta. Jurgis Gliauda. KOVO KETVIRTOJI. Romanas. Viršelis Pauliaus Jurkaus. Išleido “Darbininkas” 1984 kazimieriniais metais. 240 psl. Romanas iš šv. Kazimiero gyvenimo.

Juozas Kralikauskas. ĄŽUOLAI PILIAKALNYJE. Devynių istorinių romanų gelmenys ir problemos. Išleido “Tėviškės žiburiai”. Aplanką ir viršelį piešė Romas Viesulas. Išleista Toronte 1984 m. 206 psl., kaina nepažymėta.

Jonas Gutauskas. TIK VIENAS ŠUOLIS. Eilėraščiai. Įvadas Marijos Stankus-Saulaitės. Kalbą tikrino Juozas Vaišnys, S.J. Viršelis ir iliustracijos sesers Mercedes. Spausdino “Tėviškės žiburiai”. Išleista 1984 m. 92 psl., kaina nepažymėta.

Marijus Blynas. I. NOSTRADAMUS IR PRANAŠYSTĖS. II. ERDVĖS PASLAPTYS. Išleido Kęstučio Jeronimo Butkaus fondas 1984 m. 104 psl., kaina 5 dol.

LŠST VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ RINKTINĖ. 30 METŲ SUKAKTIS (1954-1984). Viršelis Petro Aleksos. Spaudai paruošė Birutė Jasaitienė. Didelis formatas, 144 psl., kaina nepažymėta.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 62. Leidžia R.K. Kunigų vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

LITUANUS. Vol. 30, No. 3. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Administracijos adresas: 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.

Į LAISVĘ. Nr. 91(128). Politikos žurnalas. Leidžia Liet. Fronto bičiuliai. Redaktorius Vacys Rociūnas. Adm. adresas: 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 2(58). Leidžia Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas. Redaktorius Algirdas Kasiulaitis. Adm. adresas: 4050 S. Campbell, Chicago, IL 60632.