■    Prancūzijos vyskupai savo specialiame laiške pasisakė prieš vienašališką nusiginklavimą ir už branduolinius ginklus kaip priemonę atsiginti nuo užpuolėjų. Vienašališkas nusiginklavimas atmestinas, nes jis gundo kaimyninius kraštus pasinaudoti palankia aplinkybe ir pulti nusiginklavusį kraštą.

■    Romoje spalio 5-9 d. įvyks pasaulio kunigų rekolekcijos, kuriose kalbės popiežius Jonas Paulius II ir Motina Teresė iš Kalkutos. Tikimasi, kad iš 100 kraštų dalyvaus apie 7000 kunigų. Šioms rekolekcijoms paskatinimas buvo, kai Motina Teresė vyskupų sinde Romoje 1980 m. pareiškė: “Atnešiau prašymą jums visuomenės atmestųjų — vargšų, mirštančių, ligonių, pamirštų. . . Jie prašo pranešti, kad reikia šventų kunigų”.

■    Minneapoly Ruth Christensen, 23 m., atėjusi į pornografinių dalykų krautuvę, protestuodama užsidegė save. Gaisro gesintuvu užgesintą, sunkiai apdegusią ją nuvežė į ligoninę. Buvo rastas jos raštelis, kuriame ji buvo pareiškusi: “Seksizmas sužlugdė mano gyvenimą”. Rasta ir atsišaukimų: “Sustabdykit pornografiją”.

■    Lenkijoje po 45 metų pertraukos vėl pradėtas leisti savaitraštis “Przegląd Katolicki”. Jis buvo įsteigtas 1863 m., turėjo sustoti 1939 m. Dabar gautas leidimas vėl jį leisti. Spausdinama 25.000 egzempliorių.

■    Jugoslavijoje pasklido garsas, kad ten Marija pasirodė šešiems vaikučiams. Į tą vietą nuvyko ir Italijos kunigas su būreliu maldininkų. Jie ten pasimeldė. Policija areštavo kun. Pietro Villasanta, iš Italijos nuvykusį į Jugoslavijos kaimelį Medjugorje, į pasirodymo vietą. Teismas jam paskyrė 50 dol. pabaudos.

■    Vatikanas paskelbė, kad išleidžia Galilėjaus bylos dokumentus. Jo byla vyko 1633 metais. Išleidžiamas pilnas tos bylos dokumentų rinkinys.

■ Čekoslovakijoje daugiau kaip 50.000 katalikų dalyvavo atlaiduose dviejose šventovėse Moravijoje ir Slovakijoje, o į Levoce Marijos šventovę Slovakijoje buvo susirinkę daugiau negu 100.000 žmonių, jų tarpe daug jaunimo.

■    Vatikanas su Haiti pasirašė naują konkordatą. Juo prezidentas atsisakė teisės vetuoti kandidatą į aukštesnę bažnytinę pareigavietę. Bet Bažnyčia pasižadėjo, kad nauji vyskupai bus Haiti piliečiai; vyriausybei praneš apie kandidatus, kad būtų progos pareikšti, ar nėra priešiškumo dėl politinių motyvų. Vyriausybė galės per 60 d. pareikšti, jei yra priešinga parinkimui. Pagal konkordatą naujas vyskupas, generalinis vikaras, katalikų mokyklos vadovybė, religinių institucijų vadovai turės pasižadėti laikytis valstybės konstitucijos, bendros gerovės ir ginti tautos interesus.

■    Lenkijoje, Dangun Ėmimo šventės proga, į Čenstakavą susirinko apie 300.000 maldininkų. Mišias aukojo Čikagos vyskupas pagalbininkas A. Abramovicz, drauge su svečiais vyskupais iš Prancūzijos, Austrijos, Meksikos ir Japonijos. Pamokslą pasakė Lenkijos primas kard. Glemp, pažymėdamas, kad maldininkų susitikimas Čenstakavoje tapo tautinės ir tarptautinės brolybės išraiška. Didelė dalis maldininkų buvo atvykę pėsti, nueidami šimtus kilometrų. Pvz., iš Varšuvos 50.000 maldininkų keliavo 8 dienas. Iš Siedlice 11.500 maldininkų atėjo 375 kilometrų per 13 dienų.

■    Į Lietuvą per Vatikano radiją buvo perduotos šv. Mišios, kurias popiežius Jonas Paulius II lietuviškai aukojo savo koplyčioje Castelgandolfe rugpjūčio 25 d. Taip Šv. Tėvas dalyvavo Lietuvos katalikų maldose, baigiant šv. Kazimiero 500 m. mirties sukakties minėjimą.

■    Marijai Teresei iš Kalkutos buvo paskirta amerikiečių Damien Dutton premija, skiriama kasmet tam asmeniui, kuris labiausiai pasižymi pagalba raupsuotiesiems.

■    Polinezijoje paminėta 150 metų sukaktis nuo krikščionybės įvedimo.

■    JAV-se katalikų parapinėse mokyklose didėja skaičius nekatalikų vaikų. Jų tėvai, vertindami geresnį auklėjimą, į šias mokyklas nukreipia savo vaikus.

■    Kardinolas Josyf Slipyj mirė rugsėjo 7 d. Romos ukrainiečių universiteto rūmuose, sulaukęs 92 m. amžiaus. Buvo gimęs 1892 m. netoli Lvovo. Teologiją studijavo Innsbruke, Austrijoje, ir Romoje. Kunigu įšventintas 1917 m. Buvo kunigų seminarijos profesorius ir rektorius. Pakeltas į arkivyskupus 1939 m. Kraštą okupavus sovietams, buvo uždarytas į kalėjimą, vėliau ištremtas. Sibire praleido 18 metų. Kalėjimuose turėjo progos susipažinti su lietuviais ir paskelbė apie mūsiškius gausius palankius prisiminimus.

■    Religinis savaitraštis “Our Sunday Visitor” nr. 20 rugsėjo 16 d., aiškindamas naujojo Bažnyčios teisyno nuostatą apie šv. Komuniją, atsakydamas į paklausimą, rašo, kad katalikas kiekvieną kartą, kada dalyvauja šv. Mišiose, gali priimti šv. Komuniją, nors ir daugiau kartų per dieną.

■    Popiežius Jonas Paulius II, atskridęs į Kanadą, rugsėjo 9 d. celebravo pirmas šv. Mišias tame krašte. Jos buvo Lavalio univ. sporto stadione, Quebe-cke. Skatino katalikus neatskirti savo tikėjimo nuo kultūros, o savo religija kultūrą nušviesti. Rugsėjo 10 d. aplankė invalidų namus. Kalbėjo apie gyvybės teisę visiems, ypač priminė tą teisę, priklausančią dar ir negimusiems. Kalbėdamas Šv. Onos de Beaupré bažnyčioje, skatino laikytis brolybės dvasios. Rugsėjo 11 d. aplankė palaimintojo Andrė Bessette kapą Montrealyje. Kalbėdamas į susirinkusius kunigus, skatino, atsispiriant sekuliarizacijos ir materializmo dvasiai, gyventi su Dievu. Aplankė pradžios mokyklą, skatindamas vaikus gyventi draugystėje su Jėzumi. Popiežius aplankė ir žvejų kaimelį New-foundlande, lankėsi kitose rytinėse provincijose. Rugsėjo 14 d. popiežius buvo Toronte. Minioje pamatęs Solidarumo vėliavas, priminė darbininkijos teises. Didžiosiose pamaldose dalyvavo visų protestantų tikybų atstovai, taip pat žydų, musulmonų, indų, budistų dvasininkai. Popiežius skatino visus jungtis bendram taikos ir žmonijos gerovės darbui. Pabrėžė, kad neturtingųjų reikalams reikia teikti pirmenybę prieš turtingųjų. Ragino, kad technologiniai laimėjimai neneštų neteisybės visuomenės silpnesniesiems. Toronte į popiežiaus šv. Mišias buvo susirinkę pusė milijono žmonių.

■ Kard. Bernardin pirmą kartą Čikagos arkivyskupijos tribunolan paskyrė teisėją moterį — seselę Barborą Oną Cusack, 35 m., Vaikelio Jėzaus vienuolyno narę. Ji gimusi Haddonfielde, N.J., Mundelein kolegijoje gavusi bakalaureatą, o Katalikų universitete — magistro laipsnį. Studijavo bažnytinę teisę ir turi kanonų licenciatą.

■ Indijoje Kairabado Mergelės Marijos Ligonių Sveikatos atlaiduose, kurie užsitęsė 11 dienų, dalyvavo 50.000 žmonių.

■    Vietname komunistai tebekalina daugiau kaip 100 kunigų. Tai buvo paskelbta vietnamiečių katalikų visuotiniame suvažiavime Vokietijoje, Koenigsteine.

■    Šv. Tėvas Jonas Paulius II praleido Kanadoje dvylika dienų. Jis lankė keturiolika skirtingų vietovių. Kiekvienai yra pasirinkęs temas: Quebec City — tikėjimas ir kultūra, Trois-Rivieres — meilė ir pasiaukojimas Švenčiausiai Mergelei Marijai, Montrealyje — Dievo paslaptingumas ir buvimas visų gerų žmonių širdyse, St. John’s, Newfoundland — šeima, Moncton — Bažnyčia ir bendruomenė, Halifax — Bažnyčios misija pasaulyje, Toronte ir Huro-nia — žmogus ir technologija, Winnepeg ir St. Boniface — tikėjimas ir kultūra, Edmonton — Trečiasis pasaulis, Fort Simpson — taika, žmonija, pasaulio ekologija, Vancouver — Dievo paslaptingumo atskleidimas Jėzaus Kristaus asmenyje, Ottawa — taika pasaulyje.

■    Popiežius Jonas Paulius II per Vatikano radiją iš Castelgandolfo rugpjūčio 25 d. pasakė kalbą Lietuvos katalikams. Kalbėjo: “Popiežius yra su jumis. Su jumis yra Romos Bažnyčia. Su jumis yra Visuotinė Bažnyčia, kuri jūsų neužmiršta. Eucharistinėje aukoje aukosiu Dievui Lietuvos Bažnyčios ir jūsų bendruomenės džiaugsmus bei sielvartus, lūkesčius ir viltis. . .”

     Savo kalbą popiežius baigė žodžiais: “Nors neturiu galimybės asmeniškai dalyvauti jūsų tėvynės globėjo šv. Kazimiero jubiliejaus minėjime, jaučiuosi esąs jūsų tarpe. Jaučiu dvasinę vidinę vienybę su Lietuvos Bažnyčia ir su lietuvių tauta. Jai reiškiu savo nuoširdžiausią pagarbą ir Švč. Trejybės vardan siunčiu broliškus palaimos linkėjimus”.

     Pažymėtina, kad popiežius savo kalboje dar pabrėžė: “Šv. Mišios, kurias aukosiu jūsų kalba, tebus mano dvasinės vienybės su visa Lietuvos katalikų bendruomene ženklas”.

■    Pasaulyje yra pusantro milijono pranciškonų tretininkų. Jie veikia 40-je kraštų.

■    Jugoslavijoje, Marija Bistrica šventovėje, rugsėjo 9 d. buvo suplaukę daugiau kaip 300.000 žmonių švęsti 1300 m. sukaktį nuo katalikybės įvedimo Kroatijoje. Tai buvo didžiausias tikinčiųjų susibūrimas komunistų valdomoje Jugoslavijoje. Apeigose dalyvavo ir vyriausybės nariai.

■    Anglijoje vienas iš vadovaujančių anglikonų dvasininkų — kanauninkas John Tinsley — ryžosi tapti kataliku ir pradėjo studijuoti teologiją, ruošdamasis kunigystei. Viena iš priežasčių — anglikonų Bažnyčios linkimas leisti tuoktis persiskyrusiems.

■    Niujorko gubernatorius Mario Cuomo norėjo padovanoti netekėjusių mergaičių, laukiančių kūdikio, globos namams 1.500 dol. Ta įstaiga yra laikoma katalikų, ir jos vadovybė atsisakė tą dovaną priimti, nes gubernatorius palankus abortams — negimusių žudymui.

■    Pittsburghe seselė Natalie Lann, dirbanti liturginio meno srityje, dabar apsisprendė organizuoti liturginio šokio grupę. Kai popiežius Jonas Paulius

II rugsėjo 11 d. lankėsi Montrealy, Kanadoje, ten popiežiaus Mišiose atviroje aikštėje procesijoje ir pamaldų metu dalyvavo 50 asmenų liturginio šokio grupė. Savo plastiškais judesiais išryškino įvairias apeigų dalis. Popiežius ir jiems padėkojo už įsijungimą į celebravimą.

■    Vengrijoje leidžiamas katalikų laikraštis “Uy Ember” (Naujas žmogus). Jo išperkama 92.000 egzempliorių. Klierikų 1975 m. ten buvo 165, o dabar — 300. Budapešto teologijos akademija prieš trejus metus įsivedė neakivaizdinį teologijos kursą. Taip susirašinėjant, tą kursą ima 500 studentų. Jų daugiau kaip pusė yra moterys.

J. Pr.