A. SAULAITIS, S.J.

     "Šiandieną priimdamas vyskupo misiją ir apsiimdamas ypatingai rūpintis pasaulyje išsisklaidžiusių lietuvių reikalais, pasižadu visą savo gyvenimą glaudžiai dirbti su šventuoju Tėvu ir su visais katalikais vyskupais bei kunigais kiekviename krikščionyje atstatyti autentišką Kristaus veidą”.

     Pusantro tūkstančio žmonių, 150 kunigų ir 22 vyskupų akivaizdoje rugsėjo 14 d. Portland. Maine, katedroje naujasis pasaulio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis, OFM atsiliepė pronuncijaus arkivyskupo Pio Laghi žodžiui prieš pat vyskupo šventimų apeigas: "Šiandieną Bažnyčia kviečia Paulių Baltakį tapti ganytoju-vyskupu ir tarnauti lietuviams katalikams išeivijoje: mokyti tikėjimo tiesų, vadovauti liturgijai ir valdyti”.

Vysk. Pauliaus Baltakio šventinimo apeigos Portlando katedroje. Teresės Gaidelytės-Meiluvienės nuotr.

     Vysk. Baltakis pokalbiuose su lietuviais kunigais lietuvių katalikų kongrese Toronte rugsėjo pradžioje pasikalbėjimuose su spauda ir kituose pareiškimuose išryškina savo misijos uždavinius: glaudžiai veikti JAV vyskupų konferencijoje, rūpintis lietuviškų parapijų bei misijų gerove, sielotis toliau nuo tradicinių lietuviškų parapijų gyvenančiaisiais, parūpinti katalikišką žodį lietuvių radijo programoms ir spaudai, ugdyti lietuvių dvasines ir kultūrines vertybes, kreipti ypatingą dėmesį į Lietuvos Vyčius ir lietuvių kilmės žmones, artimai bendradarbiauti su pasauliečiais, ugdyti diakonų ir kitas tarnybas Bažnyčioje, skatinti pašaukimus į dvasininkų bei vienuolių tarnybas, remtis lietuvių kunigų vienybių talka.

     Įsteigęs savo būstinę Niujorke prie pranciškonų vienuolyno ir Lietuvių katalikų tarnybos bei religinės šalpos, naujasis vyskupas numato sudaryti darbo būrelius ar komisijas, kurios joms pavestus specifinius uždavinius išstudijuotų ir vykdytų. Pirmaisiais metais vysk. Baltakis aplankys Australiją, Pietų Ameriką, Šiaurės Amerikos parapijas ir Europą, kur vyskupas Antanas Deksnys naujajam vyskupui talkins iš centro Vakarų Vokietijoje.

     Nuo 1979 m. ėjęs lietuvių pranciškonų provinciolo pareigas, vysk. Baltakis gimė Latavėnuose 1925 m. Kunigu pašventintas Belgijoje 1952 m., ilgai dirbo Toronto Prisikėlimo parapijoje ir Kultūros židinyje Niujorke, Lietuvių vyskupas yra bene aštuntasis ganytojas, kurį popiežius Jonas Paulius II paskyrė išeivijoje esančioms tautinėms grupėms.

     Šventimuose dalyvavo kone visi Naujosios Anglijos vyskupai, kartu su vysk. Baltakio pirmtakais vysk. Vincentu Brizgiu ir vysk. Antanu Deksniu. Vietovėje, kurioje yra vos kelios lietuvių šeimos, susirinko tūkstantis su viršum lietuvių iš keliasdešimt miestų paprastą darbo dieną savo naujojo ganytojo priimti — ir šis lietuvių atviras nuoširdumas sujaudino šventimuose dalyvaujančius amerikiečius vyskupus. Ypatinga globa pirmiesiems vyskupo Baltakio žingsniams pasireiškė Portlando ordinaras vysk. Edward C. O’Leary, II Pasaulinio karo metu ir po jo buvęs Maine diocezijos pareigūnas tremtinių reikalams ir padėjęs lietuviams pranciškonams J. A. Valstybėse įsikurti.

     Tėvai pranciškonai savo sodyboje Kennebunkporte, Maine, šventimų vakarą vakarienei ir vaišėms priėmė 900 svečių, nešinų linkėjimais ir dovanomis iš bendrinių ir kitų lietuvių organizacijų, parapijų ir vienetų. Vyskupui lankantis parapijose ir keliaujant po lietuvių bendruomenes įvairiuose kraštuose, tikintieji galės savo parama užtikrinti finansinį pagrindą platiesiems vysk. Baltakio uždaviniams.

     Tradiciniame vyskupo herbe vysk. Baltakis pažymi savo pranciškonišką kilmę, ypatingą lietuvių pamaldumą Dievo Motinai, ryšį su Lietuva ir lietuvių tauta ir pasaulio skritulį, kurio lietuviams išeiviams jis tarnauja.