religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1984 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOLUME XXXV, NO. 10

GARBĖS IR PADĖKOS GIESMĖ

326

 Bruno Markaitis, S.J.

POEZIJA IŠ LIETUVOS

328

 N.N.

ADVENTAS

329

 Vincas Kolyčius

VĖLINĖS

330

 Alė Rūta

ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS

331

 A.D.

VISKAS IŠEINA Į GERA . . .

331

 Chiara Lubich

DIDYSIS STEBUKLAS

332

 Aleksandras Mauragis

NAUJASIS LIETUVIŲ VYSKUPAS

333

 A. Saulaitis, S.J.

JĖZAUS DIEVIŠKUMAS

335

 P. Daugintis, S.J.

PERSIJOS BAŽNYČIA - RYTŲ KRIKŠČIONIJOS CENTRAS

342

 John Stewart

UŽUOT KEIKUS TAMSĄ. . .

348

 Aldona Bielskienė

VĖŽYS, ŠIRDIS, MEILĖ, LIGONINĖ ... (V)

349

 Vytautas Kasniūnas

KAS MAN TIKĖJIME YRA MALONIAUSIA IR SUNKIAUSIA

351

 Gailė Eidukaitė

VINCAS

352

 Audrė Budrytė

TĖVYNĖJE

353

 Gediminas Vakaris

KALBA

355

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

356

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

358

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

350

 Red.

Šis numeris iliustruotas fotografijomis iš šios vasaros įvairių kultūrinių bei religinių renginių. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

STATEMENT OF OWNERSHIP “LAIŠKAI LIETUVIAMS”—Letters to Lithuanians—is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Al. Likander. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. In the preceeding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2495 copies. Total distribution—2428 copies, mail subscription—234S, free distribution—SO. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers; left-overs 67 copies. Annual subscription —$8.00, single copy is 80c. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.