“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

     Konkursas baigiasi šio mėn. 16 d. Laimėtojams premijos bus ¡teiktos metinėje šventėje kovo mėn. 18 d. Jaunimo Centre. Bus vakarienė ir įdomi meninė programa.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJOS

     Ekskursija į Meksiką (35 dalyviai) labai gerai pavyko. Visi grįžo laimingi ir patenkinti. Kaip jau buvo pranešta, organizuojame ekskursiją į Australiją Lietuvių dienų proga maždaug nuo gruodžio 15 iki sausio 5 d. Daugiau informacijų duosime vėliau.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

37 dol. aukojo A. Aviža.

34 dol. aukojo kun. V. Radvina.

24 dol. aukojo V. Karoblis.

22 dol. aukojo J. Butikas.

Po 17 dol. aukojo: V. Valantinas, V. Petkienė, R. Borris, kun. V. Pavalkis, J. Klimaitienė.

16 dol. aukojo A. Matulionis.

15 dol. aukojo kun. L. Dieninis.

14 dol. aukojo P. Prankienė.

Po 12 dol. aukojo: O. Siliūnienė, M. Tarvydienė, prel. A. Bačkis, J. Aglinskienė, H. Bagdonienė, P. Balčiūnas, O. Vilėniškienė, S. Juškus, M. Tumienė, kun. A. Račkauskas, P. Dirda, K. Linkus, J. Tarasevičius, V. Norvilas, J. Janonienė.

10 dol. aukojo S. Nutautas.

Po 9 dol. aukojo: G. Gražienė, A. Lauraitis, A. Domanskienė.

Po 8 dol. aukojo: L. Girniūtė, P. Balandienė, S. Činikienė, V. Širmulienė, M. Kasniūnas, A. Dagilis, V. Dailidkienė, P. Kaladė, S. Zatorskienė.

Po 7 dol. aukojo: K. Pabedinskas, L. Zurlis, O. Arlauskienė, I. Bukaveckienė, F. Černius, O. Kindurienė, S. Paketuras, B. Baras, Z. Brencius, L. Kairienė, M. Skema, J. Veselka, J. Samaitis, M. Krasauskas, H. Pakalnis, O. Girnys, E. Lukoshius, A. Pakštys, J. Mikulionis, J. Adomaitis, O. Bakaitienė, J. Siaurusaitis, A. BĮiudžius, S. Jakubonienė, K. Rožanskas. K. Katilius, M. židžiūnienė, J. Puteris, S. Daržinskis, M. Ostrauskas, A. Valavičius, L. Oksas.

Po 6 dol. aukojo: R. Ayre, S. Blynas.

Po 5 dol. aukojo: A. Čepėnas, M. Mėlienė, S. Kikilienė, K. Markus, E. Susmaras, A. Karaliūnienė, A. Paulius, S. Vaišvilienė, G. Sirutienė, kun. V. Katarskis, J. Gataveckas, S. Bražionis, P. šošienė, F. Putrius, B. Butkys, A. Tumosa, A. Cinikas, S. Budrys, E. Kaminskas, I. Medžiukas, L. Kezenius, A. Nelsienė.

Po 4 dol. aukojo: S. Masiulis, K. Valdis, P. Abromaitis, J. Ramonas, M. Venckus, E. Gaškieanė, B. Graužinienė, A. Grybauskas, J. Kolienė, P. Norvilas, J. Vailokaitienė, T. Zailskienė, K. Stasiulienė, V. Juodakienė, G. Bajorūnienė, A. Griškus, G. Mitsevitz, M. Mackienė, kun. V. Dabušis, B. Kripkauskienė, D. Mikoliūnienė, J. Rugys, J. Bubnys, A. Dzirvonas, L. Morkūnas, J. Vaineikis, L. Didžbalienė, S. Leipus, E. Nelsas, A. Elijošius, D. Kavalas, S. Barmus, L. Kupcikevičius, G. Biskis.

Po 3 dol. aukojo: J. Staškevičius, A. Bigelienė.

Po 2 dol. aukojo: E. Korzonas, R. Kriaučiūnienė, A. Liudžius, O. Ščiukas, A. Tveras, F. Valaitis, J. Vilkas, J. Yla, V. Laniauskas, A. Valavičius, kun. J. Tautkus, S. Slavickas, K. Augūnienė, kun. V. Aleksonis, J. Ambrizas, J. Brazys, O. Burneikienė, B. Bužėnienė, E. Gaškienė, J. Latvys, J. Matonis, G. Meiluvienė, O. Michelevičienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Marija Stankus-Saulaitė, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.