■    Čekoslovakijos užsienio reikalų ministeris Bo-huslav Chnoupek privačioje audiencijoje gruodžio 2 d. aplankė popiežių. Spaudoje spėjama, kad gal jis buvo užinteresuotas popiežiaus pasiūlymu sudaryti “moralinį tarpininkavimą” išlyginti santykiams tarp Maskvos ir Vašingtono. Chnoupek yra pirmas Čekoslovakijos ministeris, aplankęs popiežių po 1948 m., kai ten įsistiprino komunistinis režimas.

■" Vatikano Katalikiško auklėjimo kongregacija gruodžio 1 d. paskelbė pagrindines seksualinio auklėjimo gaires, tėvus laikydama pirmaeiliais auklėtojais šioje srityje. Skatinama priaugančią kartą auklėti skaistumo dvasia, kad būtų nusistatę prieš priešvedybinius lytinius santykius, prieš onanizmą, homoseksualumą, prieš narkotikų vartojimą.

■ Vatikano Sikstino koplyčioje bus pagrindinai atnaujinami Michelangelo kūriniai. Lėšos finansavimui gaunamos iš japonų, kurie už išimtinę teisę reprodukuoti tuos meno kūrinius filmuose, knygose, nuotraukose, atvirukuose dabar sumokės 3 mil. dol., o paskui per 12 metų dar 14,4 mil. dol.

■    Popiežius Jonas Paulius II 1984 m. gegužės 3 -7 dienomis lankysis Pietų Korėjoje. Bus sostinėje ir kai kuriuose kituose miestuose. Lankymosi metu paskelbs šventaisiais 103 Korėjos kankinius, dėl tikėjimo nužudytus tarp 1839 ir 1869 metų.

■    Ringling Bros. ir Barnum & Baily cirkai turi savo kapelioną, kuriuo yra kun. Jack Toner, 68 metų, La Salette vienuolis. Jis keliauja su cirkais, aukoja Mišias jų nariams, ruošia vaikus pirmai komunijai, sutuokia poras. Aptarnaudamas abi tas cirko šeimas, jis per metus nukeliauja apie 12.000 mylių, kelionėse išbūdamas 49 savaites per metus, gyvendamas traukinio vagone. Abiejuose tų cirkų padaliniuose yra apie 300 žmonių, kurių trečdalis yra katalikai, vedantieji rūpestingą šeimų gyvenimą.

■    Prezidentas Reaganas balandžio 28 d. pasirašė kongreso priimtą įstatymą, kuriuo nuimamas šimtmetį užtrukęs draudimas turėti diplomatinius santykius su Vatikanu. Baltieji Rūmai, tą įstatymą pasirašant, nepaskelbė, ar tie diplomatiniai santykiai bus užmegzti ir kada.

■    Vakarų Vokietijos ir Belgijos katal. vaikai tarp JAV ir Sovietų Sąjungos delegacijų būstinių Genevoje išdėstė vieno kilometro laišką, kuriame abidvi valstybės kviečiamos visiškai nusiginkluoti. Laiškas pailiustruotas piešiniais, vaizduojančiais karo baisumus. Taipgi buvo tūkstančiai parašų, surinktų V. Vokietijos ir Belgijos mokyklose.

■    Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis mirė gruodžia 24 d. Romoje, Italijoje. Prieš mirtį vysk. A. Deksnys jį aprūpino šv. sakramentais. Jo sūnus Kazys dirba Vatikano radijuje. Velionis palaidotas tėvų marijonų kriptoje, Romoje, gruodžio 26 d.

■    Vatikanas lapkričio 24 d. paskelbė šeimų teisių chartą, kuria šeimos teisės iškeliamos aukščiau valstybių teisių. Chartoje pasisakoma prieš varžymą tėvų teisės auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus. Reikalaujama, kad šeimos turėtų būtinas padoriam pragyvenimui pajamas, kad šeimoms būtų garantuota laisvė išpažinti savo religiją ir pagal savo religinius įsitikinimus auklėti vaikus.

■    Lenkijoje Wadowice parapija įsigijo namą, kuriame 1920 m. gegužės 18 d. gimė dabartinis popiežius Jonas Paulius II. Tame name bus įsteigtas dabartinio popiežiaus — Karolio Wojtilos — muziejus.

■    Popiežius Jonas Paulius II gruodžio 11 d. liuteronų bažnyčioje, Romoje, dalyvavo pamaldose ir pareiškė, kad nors esama skirtumų tarp abiejų tikybų, bet turi būti siekiama vienybės. Jonas Paulius II, minint 500 m. sukaktį nuo Liuterio mirties, lapkričio 11 d. paskelbė laišką, primindamas Liuterio gilų tikėjimą ir iškeldamas krikščionių vienybės reikalą.

■ Jonas Paulius II lapkričio 30 d. pasiuntė laišką Konstantinopolio stačiatikių patriarchui Dimitrios I, keldamas krikščionių vienybės reikalą.

■ Nobelio Taikos premiją laimėjęs Lenkijos darbininkijos Solidarumo sąjūdžio pirmininkas Walensa gautąjį aukso medalį ir premiją paaukojo Čens-takavos Dievo Motinai, nuvykęs ten į pamaldas.

■    JAV oficialiai pasmerkė kun. Sigitui Tamkevičiui, Kybartų klebonui, Sovietų Sąjungos įstaigų iškeltą bylą. Valstybės departamento komunikate pažymima, kad to kunigo persekiojimas prieštarauja sovietinės vyriausybės tvirtinimams, jog ji gerbia pagrindines žmogaus teises.

■    Jonas Paulius II birželio 12-16 d. lankysis Šveicarijoje. Bus vokiškoje, prancūziškoje ir itališkoje srityje.

■    Pasaulyje, 92-se kraštuose, dirba 4500 belgų misininkų. Du trečdaliai jų dirba Afrikoje, kiti — Azijoje ir Lotynų Amerikoje.    J. Pr.