■    Jaunimo premija paskirta Gintei Damušytei, dirbančiai Lietuvių informacijų centre; antra premija — Violetai Aabariūtei už gerą Jaunimo kongreso suorganizavimą. Premijos 1000 ir 500 dol. Mecenatai Irena ir dr. Leonas Kriaučeliūnai.

■    Kanadoje, Toronte, demonstracijose prieš negimusių kūdikių žudymą dalyvavo 30.000 žmonių.

■    “Chicago Tribūne” paskelbė, kad prieš Sovietų okupaciją Lietuvoje buvo 1300 kunigų, o dabar belikę 696; iš viso yra 630 parapijų, kurių 142 nebeturi kunigo. Seminarijoje mokosi 103 klierikai.

■    JAV-bių studentijoje stipriai paaugo susidomėjimas religija. “U.S. News & World Report” 1984 m. sausio numery skelbia, kad kai kuriuose universitetuose religijos studentų skaičius padvigubėjo ar net patrigubėjo. Studentai gausiai jungiasi į religinius labdaros užmojus. Louisianos valst. universitete prieš trejus metus tebuvo vienas teologijos profesorius, o dabar religijos kursų net 26. Michigano universitete religiją studijuojančių skaičius paaugo iš 393 į 705. Notre Dame universitete teologiją baigiančių skaičius nuo 1980 m. beveik padvigubėjo. Darthmouthe religijos departamentas yra labiausiai augantis iš visų. Kalifornijos universitete, Berkley mieste, sekmadieniais į Newmano centrą pamaldoms susirenka 1500 studentų.

■    Vatikano paštas paskelbė, kad 1984 metais išleis specialią seriją, skirtą paminėti 500 m. sukaktį nuo šv. Kazimiero mirties. Serija pasirodys kovo mėn. pradžioje. Ženklų projektą sukūrė dail. Romas Viesulas. Vatikanas 1958 m. buvo išleidęs du šv. Kazimiero pašto ženklus paminėti 500 m. sukaktį nuo šv. Kazimiero gimimo.

■    Apie okupantų teismo nuteistą kalėti kun. Alfonsą Svarinską ilgą straipsnį paskelbė “Twin Circle” savo sausio 8 d. numery. Rašo Dick Goldkamp, panaudodamas Lietuvos Bažnyčios kronikos žinias, net duodamas ištrauką iš 58-tos kronikos. Straipsnis iliustruotas trimis nuotraukomis.

■    Lenkijoje kard. J. Glemp paskatino kunigus nesikišti į politiką.

■    Tarptautinis Eucharistinis kongresas, jau 43-čias, šaukiamas Kenijoje, Nairobi mieste, 1985 m. rugpjūčio 11-18 d. Popiežiaus sprendimu, jo tema: “Eucharistija ir šeima”.

■    Kinijoje komunistinė vyriausybė nuteisė vyskupą Petrą Juozapą Fan ir jo generalinį vikarą prel. Huo Pin Chang 10 m. kalėjimo. Vyskupas apkaltintas slaptu vyskupų ir kunigų šventinimu ir gavimu finansinės paramos iš užsienio. Apie tai paskelbė vokiečių katalikų KNA žinių agentūra.

■    JAV sausio 10 d. užmezgė diplomatinius santykius su Vatikanu. Per 116 metų tokių diplomatinių santykių JAV su Vatikanu neturėjo. Prezidentas Reaganas paskyrė William Wilsoną, 69 m., JAV-bių ambasadorium prie Vatikano. Wilsonas yra ilgametis prezidento draugas, iš Los Angeles, atsivertęs į katalikybę. Jis nuo 1981 m. vasario mėnesio buvo prez. Reagano asmeniškas atstovas prie Vatikano. Kai kurie JAV protestantų vadovai reiškia priešiškumą šių diplomatinių santykių užmezgimui, bet šiuo žygiu Reaganas laimėjo 50-ties milijonų JAV katalikų prielankumą. Vatikanas turi diplomatinius santykius su 107 valstybėmis. JAV turėjo diplomatinius santykius su Vatikanu nuo 1848 m. iki 1867 m., kada žymesnius Vatikano valstybės plotus perėmė Italija. Tada kongresas priėmė įstatymą, nutraukiantį lėšas palaikymui santykių su Vatikanu. Praeitais metais JAV kongresas atšaukė įstatymą, draudžiantį skirti lėšas palaikymui santykių su Vatikanu. Paskutiniu metu popiežiaus delegatu prie JAV Bažnyčios buvo arkiv. Pio Laghi. Dabar Vatikano diplomatinis atstovas Vašingtone bus nuncijus. Tas titulas prilygsta ambasadoriaus titului.

■    Afrikoje kiekvienais metais nuo bado miršta penki milijonai vaikų, o kiti penki milijonai dėl blogos mitybos sužalojami visam gyvenimui. Tai paskelbė Jungtinių Tautų sekr. Javier Perez de Cuellar.

■    Lotynų Amerikoje veikianti Taikos ir teisingumo taryba paskyrė premiją Čilės kardinolui Raoul Silva Henriquez. Premija yra Oscar Romero vardo, duodama už žmogaus teisių gynimą.