■ Vak. Vokietijoje, Osnabruecko vyskupijoje, buvo suorganizuotas parašų rinkimas po peticija, kuria Sovietų Sąjunga prašoma išlaisvinti visus už žmogaus teisių gynimą ir už religinius įsitikinimus kalinamus žmones. Peticiją pasirašė daugiau negu 32.000 žmonių. Ji buvo įteikta Sov. Sąjungos ambasadoriui Bonnoje.

■    Pirmasis Vatikano atstovas JAV-se, pronuncijaus titulu bus dabartinis apaštališkasis delegatas arkiv. Pio Laghi.

■    Dr. Scott Peck, psichoterapikas JAV-se, buvo 1980 m. pakrikštytas, tapdamas kataliku. Savo pasikalbėjime, išspausdintame “Register” vasario 19 d. numery, jis pasisako buvęs išaugęs sekuliarinėj kultūroj. Tik turėdamas 38 m., pirmą kartą paskaitė Naująjį Testamentą ir susižavėjo krikščionybe. Tas skaitymas ir jo paties patyrimas atvedė jį į Katalikų Bažnyčią. Jis yra autorius knygų: “The Road Less Traveled”, “People of the Lie”. Jis yra medicinos daktaras. Savo pasikalbėjime jis primena kitą mokslo žmogų, perėjusį į katalikybę — Paul Vitz, autorių knygos “Psychology as Religion”.

■    Italija ir Vatikanas vasario 18 d. pasirašė naują konkordatą. Juo Bažnyčia skelbiama nepriklausoma ir suvereni, bet katalikybė nebėra valstybės religija. Tėvams norint, valdžios mokyklose bus dėstoma tikyba. Bažnyčios anuliuojamas moterystes valstybė turės teisę peržiūrėti. Roma nebevadinama šventuoju miestu, bet pabrėžiama ypatinga šio miesto svarba katalikybei. Jungtinė vyskupų ir Italijos vyriausybės komisija dar turės išspręsti bažnytinių institucijų mokesčių klausimą. Konkordatas užtikrina Bažnyčiai laisvę atlikti savo uždavinius, tvarkyti vyskupijas, kunigus ir kitas institucijas, steigti savas mokyklas, teikti dvasinius patarnavimus ligoninėse, kariniuose daliniuose. Sekmadienius ir sutartas religines šventes pripažins šventėmis ir valstybė. Valstybė globos, saugos religinius pastatus. Valstybė drauge su Bažnyčia globos istorines ir meno vertybes. Kunigai, diakonai, vienuoliai atleidžiami nuo karinės tarnybos, bet privalės atlikti civilinę tarnybą.

     Šis naujasis konkordatas yra sudarytas vieton 1929 m. su Musoliniu pasirašyto konkordato. Senasis konkordatas turėjo 45 paragrafus. Šis trumpesnis — teturi 14.