■ Septyni Slovakijos katalikų vyskupai paskelbė laišką prieš atominių ginklų gamybą ir išdėstymą. Tai padaryta ryšium su Sovietų Sąjungos raketų išdėstymu Rytų Vokietijoje ir Čekoslovakijoje.

■ Kanadoje, gavus vyskupų sutikimą, centriniame parke išauginta nauja raudonos rožės rūšis, pavadinta popiežiaus Jono Pauliaus II vardu. Prie naujos rožės krūmo bus, drauge su gėlės pavadinimu, iškabinta ir malda už taiką. Rožė išauginta ryšium su popiežiaus kelione į Kanadą, kuri numatyta rugsėjo mėnesį. Tai bus pirmas popiežiaus apsilankymas Kanadoje.

■ Austrijos Tirolio valdžia popiežiui padovanojo didžiulę eglutę pastatyti Šv. Petro aikštėje Kalėdų metu. Eglutę priėmė Vatikano popiežiškos komisijos pirmininkas arkiv. Paulius Marcinkus.

■ JAV Katalikų Konferencijos gen. sekr. prel. Heye pasiuntė raštą Valstybės sekretoriui Schulz, reikšdamas Amerikos katalikų susirūpinimą dėl kun. A. Svarinsko ir kun. S. Tamkevičiaus nuteisimo. Amerikos vyriausybė prašoma imtis žygių išlaisvinti nuteistuosius, kad jie galėtų grįžti prie sielovados darbų. Tuo pačiu reikalu JAV Katalikų Konferencijos vadovybė kreipėsi ir į JAV Senato užsienio reikalų komisijos pirm. šen. Charles Percy.

■    Popiežius Jonas Paulius II privačioje audiencijoje vasario 13 d. priėmė lietuvį arkiv. J. Bulaitį, Vatikano pronuncijų Centrinės Afrikos respublikoje ir Konge, o drauge einantį apaštališkojo delegato pareigas Čade.

■    Gruzijoje, Sukhumo vietovėje, veikė slaptas vienuolynas. Jį susekė Sovietų milicininkai. Pajutę pavojų, 18 vienuolių pasislėpė kalnų oloje. 1983 m. rugsėjo 21 d. bolševikai iš milicijos malūnsparnio numetė bombą į tą olą, ir visi vienuoliai žuvo.

■    Čikagos jungtinė 21 vienuolyno suorganizuota seminarija, vadinama Catholic Theological Union Seminary, pasikvietė 1985 m. pavasario semestrui dėstyti pasaulinio garso profesorių Edvardą Schille-beeckx, domininkoną, olandą. Jis anksčiau ilgus metus dėstė Nijmegeno universitete, Olandijoje. Dabar yra sulaukęs 69 m. amžiaus ir yra pensijoje. Dėl savo pažiūrų jis turi kai kurių sunkumų su Vatikano įstaigomis.

■    Episkopalų kunigas Larry D. Lossing nusprendė tapti kataliku. Jo įšventinimas kunigu — vasario pradžioj St. Louis mieste. Tai jau 12-tas episkopalų kunigas JAV-se, tampąs katalikų kunigu. Visi jie, išskyrus vieną, yra vedę.

■    Lojolos universiteto profesorius Francis Filas skelbia, kad naujausių elektroninių kompiuterių pagalba ištyrus vadinamąją Torino drobulę, rastos graikų alfabeto raidės, kurios buvo randamos Pon-tijaus Piloto valdymo metu, 29 m. po Kristaus gimimo, nuliedintose monetose. Tais laikais buvo paprotys dėti monetas ant drobule apvynioto mirusiojo kūno akių. Tie ir kiti ženklai rodo, kad Torino drobulėje tikrai buvo įvyniotas nuo kryžiaus nuimto Kristaus kūnas. Taip skelbia prof. Filas.

■    Maltoje didėja religinė priespauda. Užsidarė visos katalikų ligoninės, nes visos vienuolės slaugės turėjo išvažiuoti. Katalikų mokykloms jau nuo 1972 m. uždrausta kelti mokestį už mokslą, o tėvams uždrausta mokyklas remti aukomis. Baigusieji katalikų gimnazijas turi sunkumų įstoti į valdinį universitetą. Konfiskuojamas religinių įstaigų nekilnojamas turtas, jei neturima nuosavybės dokumentų, o jų daugelis neturi, nes per paskutinius 130 metų nebuvo leidžiama jokio nekilnojamo turto katalikų įstaigoms įsigyti. Maltoje yra 320.000 gyventojų, kurių 98% katalikai, bet to nepaiso ministeris pirmininkas Dominic Mintoff, 67 m.

■ JAV-se katalikams privalomos šventės, šalia sekmadienių, bus Nekaltas Prasidėjimas (gruodžio 8 d.), Kalėdos, Nauji metai, Į Dangų Žengimas, Švč. M. Marijos į Dangų Ėmimas (rugpjūčio 15 d.) ir Visų šventė (lapkričio 1 d.).

■ Templeton premija, 210.000 dol., paskirta britų Kestono kolegijos direktoriui, anglikonų kunigui Michael Bourdeaux už jo pastangas ginti tikinčiųjų teises komunistų užgrobtoje Rytų Europoje. Premija bus įteikta Londono miesto rotušėje gegužės 15 d. Įteiks princas Pilypas. Bourdeaux parašė 6 knygas. Viena jų, “Land of Crosses”, skirta aprašyti lietuvių kovą dėl religijos. Bourdeaux yra lietuvių draugas. Jis net buvo atvykęs į Čikagą ir dalyvavo lietuvių pobūvyje, padarydamas pranešimą.

■    JAV Teisingumo departamentas patvirtino planą paskirti 798.531 dolerių ištirti, ar tokie seksualiniai žurnalai, kaip “Playboy”, “Hustler” ir kiti prisideda prie jaunimo nusikaltimų.

■    Prancūzijoje Švietimo ministerijai siekiant suvaržyti privačių mokyklų veikimo laisvę, daugelyje miestų įvyko didelės protesto demonstracijos. Versalyje, prie Paryžiaus, tokiose demonstracijose dalyvavo arti 800.000 žmonių. Prancūzijoje daugiausia privačių mokyklų laiko katalikai. Jas lanko apie 17% visų Prancūzijos moksleivių.

■    Šiaurės Vietname nuo 1975 m. suimta apie 200 katalikų kunigų. Žinomos ten įsteigtos 134 kalinimo vietos. Nuo 1975 m. tik 5 klierikai galėjo būti į-šventinti kunigais. Iš 60 kandidatų 1981-1982 m. tik 4 gavę leidimą įstoti į kunigų seminariją. Hanojaus kardinolas tebelaikomas kalėjime. Teismai prieš kunigus gausėja. Žinomos pavardės 14-kos dvasiškių, žuvusių darbo stovyklose.

■    Lenkijoje, Mietno mieste, komunistinė vyriausybė įsakė pašalinti kryžius iš klasių. Apie 400 studentų suruošė protestą, budėdami mokykloje, neidami į pamokas ir reikalaudami, kad tas įsakymas būtų atšauktas. Mokykloje pamokos pradėtos tęsti, priimant į mokyklą tik tuos, kurie raštu pasižada nedemonstruoti. Moksleivių demonstracijos plačiai paplito visoj Lenkijoj. Vyskupai reiškia stiprų protestą prieš šią ateistinės vyriausybės prievartą.

■    Austrijoje, Vienos mieste, valstybinio universiteto teologinis fakultetas sulaukė 600 metų sukakties. Tai seniausias valstybinio universiteto teologijos fakultetas visame pasaulyje. Kasmet į jį įsirašo apie 200 naujų studentų. Šiais mokslo metais jį lanko 1.800 studentų.

■    Romoje pernai įsteigtas naujas bulgarų katalikų centras. Jame yra erdvi slavų apaštalų Kirilo ir Metodijaus koplyčia, salės religiniams ir kultūriniams renginiams, patalpos į Romą atvykstantiems bulgarams priimti. Čia yra ir Bulgarijos katalikų Bažnyčios archyvas, biblioteka.

■    Jonas Paulius II kovo 11 d. paskelbė seselę Paolą Frassinetti, Šv. Daratos vienuolijos įsteigėją, šventąja. Ši vienuolija turi savo padalinius vienuolikoje kraštų.

■    Olandijos milijonierius Piet Derksen aplankė raupsuotųjų centrus Indijoje, turėjo pasitarimus su Motina Terese, Nobelio premija apdovanota labdare, ir sugrįžęs kovo 2 d. paskelbė, kad jis parduos savo turimos bendrovės akcijas ir susidariusias pajamas, iš viso apie 150 milijonų dolerių, paaukos misijų darbams paremti. Jis yra katalikas.

■    Nikaragvoj palei Hondūro valstybės sieną 1982 m. sausio ir vasario mėnesiais raudonieji sandanistai sunaikino 49 kaimus, sugriaudami daugiau kaip 400 namų. Tulinbiloje paliegėliai ir ligonys buvo suvaryti į bažnyčią, kuri po to buvo padegta. Sudegė 13 žmonių. Tokių naikinimo priemonių komunistiškieji sandanistai griebiasi prieš miskito, sumo ir rama indėnų gimines. Pusė Musawe gyvenusių žmonių, iš viso 614, perbėgo 1982 m. lapkričio mėnesį į Hondūrą. Tuos faktus dr. R. Grulich iškėlė 1983 m. rugsėjo mėnesyje Koenigsteine, Vokietijoje, įvykusiame persekiojamos Bažnyčios kongrese.

■    Azijoje, Afrikoje ir Okeanijoje patrigubėjo naujai priimtų klierikų skaičius per paskutinius 20 metų: 1961 m. jų buvo apie 1000, o 1981 m. — jau 3.150. Iš viso Ugandoje teologijos studentų yra 720, Nigerijoje — 1.060, Zaire — 1.700, Indijoje — 2.500, Korėjoje — 600.

■ Romoje, Šv. Kryžiaus bazilikoje, vysk. A. Deks-nys kovo 3 d. įšventino du naujus kunigus: J. Kaknevičių iš Kanados ir D. Staniškį iš JAV. Abudu mokslus ėjo, apsigyvenę Šv. Kazimiero kolegijoje.

■ JAV aukščiausias teismas nusprendė, kad jeigu miestas įruošia Kristaus gimimo sceną — Betliejų

— tai nėra priešinga konstitucijai.

■ JAV senatas kovo 7 d. 81 balsų prieš 13 patvirtino paskyrimą William A. Wilson Amerikos ambasadoriumi prie Vatikano.

■ Havajuose, Kuakini medicinos centre, Honolulu mieste, JAV vėžio instituto pravesti tyrimai, stebint 8.000 žmonių, parodė, kad išgeriantieji po du ar daugiau buteliukų alaus per dieną tris kartus padidina galimybę susirgti storosios žarnos vėžiu, o išgeriantieji daugiau kaip po tris stiklus vyno ar degtinės padidina galimybes susirgti plaučių vėžiu. Studijos buvo vykdomos 14 metų ir paskelbtos “New England Journal of Medicin”.

■ Columbia universitetas Niujorke praves tyrimus, kodėl vyksta keliolikamečių savižudybės. Universiteto psichiatrai studiją vykdys ketverius metus. Studiją finansuoja JAV protinės higienos institutas, paskyręs tam reikalui 750.000 dolerių.

J. Pr.