Tradicija tapusios "Laiškų lietuviams” metinės šventės prasidėjo 1960 m., kai minėjome šio žurnalo dešimtmetį. Tada prasidėjo ir straipsnių konkursai. Šių metų konkursas buvo jubiliejinis — dvidešimt penktasis. Buvo paskirtos atskiros temos suaugusiems ir jaunimui. Kai kuriems pirmiau buvusiems labai uoliems konkursų dalyviams susenus ar iškeliavus į amžinybę, paskutiniaisiais metais suaugusiųjų konkursuose nebūdavo daug dalyvių.

Vertinimo komisijos sekretorė Emilija Sakadolskienė skaito protokolą. A. Grigaičio nuotrauka.

     Šiais metais suaugusiųjų konkursui gavome tik keturis straipsnius, iš kurių du buvo premijuoti. II premiją (150 dol.) laimėjo Dalia Staniškienė iš Cleveland, Ohio;

Rasa Šoliūnaitė ir Audra Aleknaitė, sukūrusios ir atlikusios humoristinį vaidinimą iš “Laiškų lietuviams” istorijos.   A. Grigaičio nuotrauka.


III premiją (100 dol.) — Birutė Kožicienė iš Vernon Hills, Illinois.

     Jaunimo konkursui buvo atsiųsta šešiolika straipsnių, iš kurių aštuoni buvo premijuoti. I premiją (100 dol.) laimėjo Živilė Jūraitė-Šelmienė iš Branton, Ontario;

     II premiją (80 dol.) — Snieguolė Zalatoriūtė iš Cicero, Illinois ir Rima Navickaitė iš Los Angeles, Calif.; III premiją (70 dol.) — Ramona Steponavičiūtė iš Oak Lawn, 111. ir Snieguolė Zalatoriūtė iš Cicero, III.;

     IV premiją (50 dol.) — Audrė Budrytė, Gailė Eidukaitė ir Aleksandra Gražytė — visos trys iš Čikagos.

     Kadangi suaugusiųjų konkurse buvo tiek maža dalyvių, o jaunimo — palyginti daug, tai konkurso vertinimo komisija nutarė dalį pinigų iš suaugusiems skirtos sumos perkelti jaunimo premijoms.

     Po premijų įteikimo buvo meninė programa, kurią atliko Linda Ruzgaitė-Burbienė (estradinės dainos) ir Rasa Šoliūnaitė su Audra Aleknaite (kupletai). Programa visiems labai patiko. Linda savo muzikalumu, gražiu balsiuku ir puikia laikysena visus sužavėjo, o Rasa ir Audra — iki ašarų prajuokino.

Ramona Steponavičiūtė taria žodelį laureačių vardu. Stovi: Vertinimo komisijos sekretorė Emilija Sakadolskienė, redaktorius ir trys laureatės: Snieguolė Zalatorė, Audrė Budrytė, Aleksandra Gražytė.

Algirdo Grigaičio nuotrauka.

     Po meninės programos buvo Vidos Talandytės labai skaniai paruošta ir elegantiškai patiekta vakarienė. Ji buvo visiškai kitokia, negu iki šiol buvusios vakarienės mūsų renginiuose. Kai kurie šventės dalyviai išsitarė, kad apie šią vakarienę visi bent pusę metų kalbės. Kai Vida Talandytė pasirodė salėje, jai buvo sukeltos griausmingos ovacijos. Esame labai dėkingi jai, programos dalyvėms, konkurso dalyviams, mecenatams, vertinimo komisijai, bilietų platintojams ir visiems bet kokiu būdu prisidėjusiems prie šios šventės nepaprasto pasisekimo.    Redakcija ir Administracija

 

■    Vengrijos valstybinis radijas šiemet paskyrė beveik dešimtį valandų religinėms transliacijoms. Kai kuriais sekmadieniais per radiją bus transliuojamos šv. Mišios ir pamokslas. Vengrijos radijas girdimas kaimyniniuose kraštuose: Čekoslovakijoje, Rumunijoje, Jugoslavijoje, net ir Sovietų Sąjungoje, srityse, kurios arčiau Vengrijos. Vengrijoje apie 60% gyventojų yra katalikai.

■    Net 26 gydytojai, savo laiške prezidentui Reaganui pažymėjo, kad, žudomas negimusis kūdikis, jų įsitikinimu, jaučia skausmą. Jie pritarė prezidento nusistatymui prieš abortus.

■    Prancūzijoj, Lyono mieste, daugiau kaip 100.000 žmonių dalyvavo demonstracijos žygyje, gindami privačių katalikų mokyklų autonomiją ir pabrėždami katalikų tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus.

■    Seniausias JAV arkivyskupas Paul Schulte, 93 m., mirė vasario 17 d. Šv. Augustino senelių namuose, kur jis gyveno, pasitraukęs dėl senatvės iš pareigų nuo 1970 m.

■    Romoje, benediktinų vienuolyno patalpose, yra įrengta šių dienų persekiojamos Bažnyčios paroda, kur dokumentais, nuotraukomis, statistiniais duomenimis pavaizduojamas tikinčiųjų persekiojimas įvairiuose dabarties kraštuose. Skyriuje, kuris pavadintas “Jokiame istorijos laikotarpyje persekiojimai nėra buvę tokie žiaurūs”, yra pavaizduoti Lietuvos tikinčiųjų persekiojimai.