“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame dvidešimt šeštąjį straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui.

     Suaugusiems yra siūlomos šios temos: 1. Mūsų išeivijos religinio ir tautinio gyvenimo skersinis pjūvis (angį. cross-section). 2. Dėl ko šeimos skiriasi. 3. Pavyzdžio reikšmė ir galia.

     Suaugusiųjų straipsniai turi būti ne ilgesni kaip 10 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo — ne mažiau kaip 2 mašinėle rašyti puslapiai (bet pageidaujama ir ilgesnių). Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu ir kartu su straipsniu į voką įdedamas uždaras vokelis su tikrąja autoriaus pavarde, adresu ir telefonu. Straipsniai turi pasiekti redakciją iki vasario mėn. 1 dienos. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” renginyje kovo mėn.10 d.

     Suaugusiųjų konkurse numatytos tokios premijos: I — 150 dol., II — 100 dol., III — 80 dol., IV — 70 dol. Jaunimo konkurse: I — 100 dol., II — 80 dol., III — 70 dol., IV — 50 dol. Vertinimo komisija, reikalui esant, gali ir kitaip paskirstyti premijas.

     Premijų mecenatai: Juozas Vembrė — 200 dol., Jonas Veselka — 150 dol., Elena Antanaitienė — 100 dol., Ona Požarniukaitė — 100 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol. Taigi dar trūksta 100 dol.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

100 dol. aukojo kun. J. Gutauskas.

18 dol. aukojo R. Čemarka.

Po 12 dol. aukojo I. Rimkūnienė, T. Vildžius.

10 dol. aukojo O. Čerškienė.

8 dol. aukojo B. Aras.

Po 7 dol. aukojo: B. Tamošiūnienė ir S. Matulevičius.

Po 6 dol. aukojo: J. Jakševičienė, B. Žemaitienė, V. Bildušas, V. Alyta. Po 5 dol. aukojo: E. Marčiulionienė, M. Žeimys, V. Rutkauskienė.

Po 4 dol. aukojo: S. Judkūnienė, A. Misiūnas, B. Čiurienė, L. Ragas, J. Talandis, B. Simonaitienė, S. Pusvaškis, J. Vilutis, M. Galeckienė.

Po 2 dol. aukojo: D. Eidukienė, F. Mackevičienė, V. Knyvaitė, V. Gliosas, O. Undraitis, N. Gabienė, J.Masilionis, M. Bumbulienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.