Alė Rūta. PIRMIEJI SVETUR. Išstumtųjų dalia. “Draugo” konkurse premijuotas romanas. Viršelį piešė dail. Rasa Arbaitė. Išleido Liet. knygos klubas 1984 m. 387 psl., kaina 12 dol. Romaną praėjusiame numeryje recenzavo rašytojas Jurgis Gliauda.

Vytė Nemunėlis. MAŽŲJŲ DIENOS. Vaikų poezijos rinktinė, sudaryta iš 9 autoriaus rinkinių: Mažųjų pasaulis, Drugeliai, Kiškio kopūstai, Vyrai ir pipirai, Purienos, Dėdė rudenėlis, Gintaro kregždutė, Tėvų nameliai ir Pietų vėjelis. Gausiai iliustruota V. Stan-čikaitės, D. Tarabildienės ir kitų dailininkų piešiniais. Knygą meniškai apipavidalino P. Jurkus. Išleido Los Angeles ateitininkai sendraugiai 1984 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas, JAV LB Švietimo taryba ir kitos organizacijos bei pavieniai asmenys. 208 psl., kaina 7,50 dol. Platinimui gaunama pas leidėjus šiuo adresu: P. Grušas, 5559 Modena PI., Agoura, CA 91301.

PAVASARIS. Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos moksleivių metraštis (1983-1984). Redaktorius Vėjas Liulevičius. Redakcinė komisija: Vilma Grabauskaitė, Andrėja Kaminskaitė, Gytis Liulevičius, Ingrida Naudžiūtė, Jonas Račkauskas, Rūta Tamošiūnaitė, Aras Tijūnėlis, Vida Urbaitė. Viršelis — Gintaro Plačo sudaryta 24 metraščių nuotraukų pynė. Užsklandos Vėjo Liulevičiaus. Išleido Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos tėvų komitetas 1984 m. 132 psl., daug iliustracijų iš mokyklos gyvenimo.