■    Prezidentas Reaganas pasirašė naują įstatymą prieš nepilnamečių panaudojimą pornografijos pramonėje. Nepilnamečiais čia laikomi, nesulaukę 18 m. amžiaus. Įstatymas leidžia panaudoti telefoną sekimui, ar į pornografinę spekuliaciją neįtraukiami nepilnamečiai. Skleidžiantieji pornografinę medžiagą, kurioje panaudoti nepilnamečiai, gali būti baudžiami net iki 100.000 dol.

■    Havajų sostinėje Honolulu gyvena lietuvaitė seselė Marija Serafina Maziliauskaitė, Švč. Jėzaus ir Švč. Marijos Širdžių vienuolijos narė. Ji gimė 1907 m. Mergtrakių kaime, netoli Punsko. Prieš I pasaulinį karą apsigyveno Kalvarijoje, o karo metą pra

leido Rusijoje. Po karo grįžusi į Lietuvą, 1932 m. įstojo į minėtą vienuoliją Olandijoje. Noviciatą atliko Prancūzijoje. Įžadus padarė 1935 m., taigi ateinančiais metais švęs auksinį savo vienuoliškojo gyvenimo jubiliejų. Havajuose gyvena nuo 1937 m. Čia jai visą laiką teko mokytojauti, bet dabar dėl savo amžiaus jau mokytojos pareigų nebeina. Skaito lietuviškus laikraščius, domisi Lietuvos reikalais. Jos adresas: S. Marija Seraphine, SSCC, Sacred Hearts Convent, 21 Bates St., Honolulu, Hawaii.

■    Popiežių Joną Paulių II aplankė Pietų Afrikos ministeris pirmininkas P. W. Botha ir užsienio reikalų ministeris Pik Botha. Tuoj po to Vatikanas paskelbė pareiškimą, kad rasių išskyrimas yra nesuderinamas su krikščionybės principu ir su žmogaus kilnumu.

■    JAV lituanistinių mokyklų auklėtiniams, pasitarus su Švietimo taryba, paskelbtas rašinio konkursas tema: “Kodėl aš turiu laikytis Dešimties Dievo įsakymų”. Rašiniai iki lapkričio 1 d. turi būti pasiųsti mokytojui J. Plačui, vaikų skyriaus redaktoriui “Drauge”. Konkursą globoja Amerikos Lietuvių Taryba. Mecenatas — kun. J. Prunskis, premijoms paskyręs 500 dol.

■    Paskelbtas religinio veikalo konkursas. Premija

—    2000 dol., kurių viena tūkstantinė autoriui, o kita

—    premijuotos knygos leidyklai. Smulkesnės taisyklės bus paskelbtos vėliau. Premijos mecenatas kun. J. Prunskis.

■    Popiežių Joną Paulių II Castelgandolfe aplankė 3.000 italų jaunimo, priklausančiam sąjūdžiui “Išsilaisvinimas per bendravimą”. Vyko draugiškas pokalbis su giesmėmis ir dainomis. Jaunimas išreiškė savo solidarumą ryšium su atentato prieš popiežių sukaktimi. Dėkodamas popiežius pareiškė, kad tą dieną jis jautėsi lyg antru kartu gavęs gyvybę. Popiežius priminė jaunimo uždavinį: žodžiais, darbais ir visu gyvenimu liudyti žmonėms Kristų.

J. Pr.