religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1984 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOLUME XXXV, NO. 8

DVI TAUTOS ŠVENTĖS

253

 A. Tyruolis

ŠV. KAZIMIERO LIGA IR MIRTIS

256

 Kun. Kazimieras Vaičionis

POEZIJA IŠ LIETUVOS

259

 N.N.

JĖZAUS ISTORIŠKUMO KLAUSIMU

260

 P. Daugintis, S.J.

AR TAI TIKRAI LIETUVIŠKOS TRADICIJOS?

265

 Danutė Bindokienė

NE PASMERKTI, BET GELBĖTI

268

 Chiara Lubich

SEKSAS - DOVANA IR UŽDAVINYS

269

 Kun. Jonas

VIS TIE VARGŠAI TĖVAI KALTI . . .

276

 Juozas Vaišnys, S.J.

KAS MAN TIKĖJIME MALONIAUSIA IR SUNKIAUSIA

281

 Snieguolė Zalatorė

RAIBOS AGAVOS

283

 A. T.

KALBA

284

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

286

 Gediminas Vakaris

TRUMPAI IŠ VISUR

287

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

288

 Red.

EKSKURSIJA Į AUSTRALIJĄ

288

 Red.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios Antakalnyje, kur yra perkeltas šv. Kazimiero karstas. Viršelio piešinys — Linos Didžbalytės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.