Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas—PROF. PETRAS JONIKAS

KALBOS TAISYMAI

     įprotisskirtinas nuo papročio. Įprotis (vok. Gewohnheit, rus. privyčka) yra individualinis dalykas, o paprotys (vok. Sitte, rus. obyčaj) yra visuomeninio pobūdžio reiškinys. Pvz.: Kai kurie vaikai turi blogų įpročių. Lietuviai gerbia savo papročius ir tradicijas.

     įsimylėti į ką— įsimylėti ką:Jis be galo įsimylėjęs į tą merginą ( - tą merginą).

     įsisavinti.Dabar Lietuvoje, veikiant svetimoms Įtakoms, gana plačiai vartojamas žodisįsisavinti,kur daug geriau tiktųišmokti, suvokti, priprasti, prisitaikyti, virškinti ir t.t., pvz.:Mokiniai jau neblogai įsisavino (=išmoko) visus dėstomus dalykus. Turėtume geriau įsisavinti (= suvokti') sporto reikšmę žmogaus sveikatai. Jau būtų laikas įsisavinti naujus metodus ( =priprasti, prisitaikyti prie naujų metodų). Atvėsusi duona geriau įsisavinama ( = virškinama'), įsitėmyti — įsidėmėti, įsižiūrėti.įsivaizdinti— įsivaizduoti.iš kalno(lenk.z gory)— iš anksto:Aš tau užmokėsiu iš kalno( =iš anksto).

     išeina— nevart. reikšme "vadinasi, taigi”:Išeina (=Vadinasi), kad tik aš čia kaltas.

     išguldytinevart. reikšme "išdėstyti, išpasakoti”:Profesorius tas mintis labai aiškiai išguldė ( = išdėstė). Jis viską išguldė(= iš pasak o j o), nieko neslėpdamas.

     išieškotas— nevart. reikšme "subtilus, meniškas, rafinuotas, įmantrus, puikus, išdailintas, ištobulintas...” Aktoriaus vaidyba buvo išieškota (—puiki, tobula, subtili). Autoriaus stilius buvo išieškotas (—išdailintas, įmantrus). Dailininko kūrinių formos labai įvairios, išieškotos (=meniškos, ištobulintos).

     Tas "išieškotas”, šia prasme vartojamas, mūsų kalboje atsirado, verčiant rusiškąjį būdvardį iziskannyj. Lietuvių kalboje veiksmažodis išieškoti, iš kurio padarytas minėtas dalyvis, visai ką kita reiškia, pvz.: Išieškojau visus kambarius, bet nesuradau. Iš jo bus sunku visas skolas išieškoti.

     iškila— iškyla: Vakar skautai buvo išvykę į iškilą (= iškylą). Iš veiksmažodžių migti, kilti, rišti, tikti, tvinti, sujusti, skristi daromi daiktavardžiai su ilgaisias y, w: į-mygis, pokylis, sąryšis, santykis, potvynis, sąjūdis, sąskrydis ir t.t.

     išnuomuoti— išnuomoti. išoriniai priev. — iš išorės: Išoriniai ( = Iš išorės) tas obuolys dar gražiai atrodė, bet viduje jau supuvęs.

     išpildyti— nevart. reikšme "atlikti, į-vykdyti”. Tas išpildyti mūsų kasdieninėje kalboje taip įsigalėjęs, kad atrodo, jog įvairių programų pranešėjai ar pranešėjos kito žodžio ir nežino. Koncertų ir kitokių iškilmių metu nuolat nuo scenos sklinda pranešėjų žodžiai: Dabar orkestras išpildys Beethoveno simfoniją. Dabar solistas išpildys ariją iš operos. . . Dabar tautinių šokių grupė išpildys Sadutę... Taip ir pagalvoji: kas tą Sadutę kuo nors pripildė, kad ją reikia vėl "išpildyti”... Vietoj to "išpildyti” (tai yra vertimas iš rusų ispolniat’ arba ispolnit) galima sakyti atliks, bet būtų dar geriau nevartoti visuomet to paties žodžio, bet pasakyti kaip nors įvairiau, pvz.: Orkestras pagros Beethoveno simfoniją. Solistas padainuos ariją. Tautinių šokių grupė pašoks "Sadutę”.

     Išpildytinevartotina ir žodžio "įvykdyti” reikšme, pvz.: Jau išpildėme (=įvykdėme) užsibrėžtą programą. Pagaliau išpildyti (= įvykdyti) visi planai.

     Veiksmažodį išpildyti galima vartoti tokiais atvejais: išpildyti kieno nors norus, išpildyti troškimą, išpildyti kito valią. . .

     Taip pat vartotina ir sangrąžinė šito veiksmažodžio forma:išsipildė mano svajonės.

     išpirkti— nevart. reikšme "atlyginti, kompensuoti”:Visus jo nusikaltimus išpirko(=atlygino, kompensavo) tas heroiškas jo artimo meilės darbas. Visus mokytojo vargus išperka ( = atlygina) mokinių uolumas ir pastangos ką nors išmokti.

     išpultinevart. reikšme "tekti, pasitaikyti, tikti, derėti, būti”:Rytoj išpuls( = teks) man budėti. Čia, kaip tyčia, išpuolė ( = pasitaikė) sekmadienis. Kiek jam išpuola (=priklauso) algos? Taip neišpuola ( = nedera, netinka) daryti. Kada šiais metais išpuola ( = bus ) Velykos?

     išrišti— nevart. reikšme "išspręsti, išnagrinėti” : Mes dar vis negalime išrišti ( = išspręsti) šio klausimo.

     išsemti— nevart. reikšme "išnaudoti, baigti spręsti”:Visos galitnybės jau išsemtos(=išnaudotos). Susirinkimo darbotvarkė jau išsemta ( = baigta spręsti).

     iššaukiantis— įžūlus, provokuojantis, keliantis norą prieštarauti, akį rėžiantis:Jo kalba buvo iššaukianti( = įžūli, provokuojanti). Solistė buvo apsivilkusi iššaukiančia ( = provokuojančia, akį rėžiančia) suknele. Jo elgesys buvo iššaukiantis (= įžūlus).

     iššaukti— nevart. reikšme "sukelti”:Sakoma, kad užterštas oras gali iššaukti (= sukelti) vėžį. Paskaitininko mintys iššaukė ( = sukėlė) didelį susidomėjimą.


■ Popiežiaus Jono Pauliaus II biografijos “God’s Broker” autorius Anton Gronowic jvėlė tiek netikslumų, kad ją išleidusi Richerdson-Snyder leidykla nusprendė knygą išimti iš rinkos.

■    Europos parlamento nauju pirmininku išrinktas žymus prancūzų politinis veikėjas, buvęs ministeris pirmininkas Pierre Pfimlin, krikščionis demokratas.

■    Naujasis Prancūzijos ministeris pirmininkas Laurent Fabius yra senos Prancūzijos žydų šeimos narys. Šeima po II pasaulinio karo yra perėjusi į katalikybę.

■    Šv. Tėvo sušauktoje konsistorijoje patvirtintas sprendimas paskelbti šventuoju Pietų Amerikos vienuolį Miguel Fabres Cordero, Ekvadoro gyventoją, krikščioniškųjų mokyklų vienuolijos narį, gimusį 1854 m., mirusį 1910 m. Ispanijoje. Šio naujo šventojo kanonizacija — spalio mėnesį.