(Tokia tema buvo pasiūlyta jaunimui "Laiškų lietuviams” konkurse. Čia dedame dviejų jaunuolių iš Los Angeles lituanistinės mokyklos pasisakymus. Red.

     Neseniai paėmiau "Draugą” ir pradėjau skaityti straipsnį, kuris man atrodė vienas iš įdomesnių. Greitai nusivyliau, nes buvo labai nuobodus. Kai pradėjau skaityti, tuoj radau daug nesuprantamų žodžių. Reikėjo vartoti žodyną. Kadangi tų nesuprantamų žodžių buvo daug ir labai dažnai reikėjo vartyti žodyną, tai tuoj pavargau. Taip pat ir tema atrodė neįdomi. Pradėjau skaityti kitą straipsnį. Vėl tos pačios problemos.

     Tad, rašant jaunimui, reikėtų vartoti paprastesnius žodžius ir parinkti įdomesnes temas. Būtų labai įdomu, jeigu patys studentai aprašytų savo sueigas, susirinkimus, minėjimus, sporto žaidynes ar bet kokį kitą įdomų atsitikimą. Neseniai mūsų skautų tinklinio komanda žaidė prieš lenkus ir vengrus. Mes laimėjom! Ar nebūtų įdomu skaityti, jei kas nors šias rungtynes būtų aprašęs?

     Būtų įdomu sužinoti, ką lietuvių jaunimas daro kituose Amerikos miestuose, kokia ten yra jų veikla. Jeigu lietuvių spauda būtų jaunimui įdomi ir suprantama, tai jis daugiau skaitytų ir tokiu būdu lavintų savo lietuvių kalbą. Jaunimas darytųsi vis lietuviškesnis. Jeigu neišlaikysim lietuvybės tarp jaunimo, tai greit ji visur išnyks. Kas tada perims lietuvių organizacijas, kas mokys vaikus lietuvių kalbos?

Auris Jarašiūnas

     Atrodo, kad mūsų spauda yra skirta tik vyresniesiems, kad visi straipsniai laikraščiuose ir žurnaluose parašyti tik suaugusiems. Jaunimui jie yra labai nuobodūs. Jaunimo skyriai laikraščiuose per retai pasirodo.

     Dabartinis mūsų jaunimas tarp savęs dažniausiai kalba tik angliškai, nes sunku kalbėti lietuviškai. Jaunimo lietuvių kalbos žodynas yra menkas, tad jam labai sunku skaityti lietuvišką spaudą, kur yra tiek nežinomų žodžių. Jeigu laikraščiuose ir žurnaluose būtų daugiau straipsnių, parašytų jaunimui suprantama kalba, tai jis juos skaitytų ir vis geriau išmoktų lietuvių kalbą. Geriau išmokęs lietuvių kalbą, praplėtęs savo žodyną, galbūt jaunimas ir tarp savęs daugiau kalbėtų lietuviškai.

     Kai aš skaitau lietuvišką spaudą, pirmiausia ieškau nuotraukų, kuriose pamatyčiau kokį pažįstamą. Paskui ieškau straipsnių, parašytų pažįstamo jaunuolio. Aš tuoj jį perskaitau, nors jis būtų ilgas. Paskui ieškau rašinių apie kokį nors įdomų įvykį iš jaunimo gyvenimo, iš jo veiklos.

     Norint padaryti lietuvišką spaudą jaunimui įdomesnę, reikia dėti daugiau nuotraukų iš jaunimo gyvenimo ir trumpų, įdomių jaunimo veiklos aprašymų. Jei taip būtų, tai jaunimas pradėtų daugiau skaityti lietuvišką spaudą.

Tauras Radvenis