Kun. Petras. NAKTIS. Kunigas Saugumo pinklėse. Autobiografiniai pokalbiai. Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1986 m. Iliustravo dail. Zita Sodeikienė. 319 psl., kaina 10 dol.

     Leidėjo žodyje taip rašoma: "Kunigas Petras — tai kun. Leono Šapokos, buv. Luokės ir Upynos parapijų klebono, slapyvardis. Šioje knygoje spausdinami pokalbiai yra kun. Šapokos gyvenimo patrities atspindžiai: jsivėlimo į saugumo voratinklį ir iš jo išsipainiojimo istorija, kurios tik vardai ir vietos yra maskuojami dėl suprantamų priežasčių. Manome, kad šioje tragiškoje istorijoje, kuri skaitoma kaip romanas, skaitytojas galės pujusti nužmogintos tarybinės santvarkos esmę ir vergystę, kurią išgyvena kiekvienas tos santvarkos gyventojas.

     Šie kun. Šapokos autobiografiniai dialogai buvo paskelbti pogrindžio žurnale 'Dievas ir Tėvynė’, kurio vienu iš leidėjų ir tikriausiai redaktorių buvo ir šios knygos autorius. . . Kalba ir stilius netaisyti. Spausdiname mašinėle perrašytą tekstą, kuris priartins skaitytoją prie pogrindžio spaudos pobūdžio ir dvasios”.

     Kun. Leonas Šapoka 1947 m. buvo areštuotas ir nuteistas 10 m. kalėjimo. Manoma, kad tikroji nubaudimo priežastis buvo jo kategoriškas atsisakymas bendradarbiauti su Saugumu, nors oficialiai jis buvo kaltinamas bendradarbiavimu su naciais. Grįžęs iš kalėjimo, jis buvo užverbuotas bendradarbiauti su Saugumu. Jis apsigalvojęs sutiko, manydamas, kad tai bus mažesnis blogis. Jis žinojo, kad, jeigu atsisakys, jam vėl gresia kalėjimas arba Sibiras, o sutikęs bendradarbiauti, galės laisvai gyventi ir vis ką nors gero kitiems padaryti. Bet apsiriko. Pamatęs to bendradarbiavimo žemumą ir negarbingumą, su Saugumu nutraukė ryšius. Norėdamas bent kiek atsilyginti už savo klaidas, pradėjo pogrindiniame leidinyje "Dievas ir Tėvynė” spausdinti savo atsiminimus, pasirašydamas slapyvardžiu. Bet sunku nuo Saugumo pasislėpti. Jis buvo sekamas ir persekiojamas, kol pagaliau 1980 m. naktį iš spalio 10 į 11 dieną buvo žiauriai nužudytas.

     Apie šį nežmoniškai žiaurų kun. L. Šapokos nužudymą buvo plačiau rašyta "Kronikos” 46 ir 47 nr. Taip pat šis nužudymas buvo plačiai aprašytas žurnalo "Dievas ir Tėvynė” 17 numeryje. Ten tarp kitko taip rašoma: "Jis nukankintas taip, kaip buvo kankinami pirmieji krikščionys, kaip sužvėrėję eretikai žudė vienuolius, bedieviai — kunigus Meksikoje ar Kinijoje, čekistai — lietuvius Rainių miškelyje.. . Kiek sadizmo pėdsakų palikta: degintos rankos, kojos ir kitos kūno vietos, badytos panagės, nulupta dalis odos ir nagų, visas kūnas sumuštas, subadytas (med. eksperto išvadoje sakoma, kad nebuvo nė vieno sveiko raumens), veidas, akys degintos ugnimi ir actu, sulaužyti rankų, kovjų kaulai ir stuburas, pagaliau nusukta galva, t.y. nutraukti visi nervai!”

     Žurnalas daro aiškią išvadą, kad kun. Šapoką nužudė ne kokie pasipelnyti norintieji vagys piktadariai, bet gerai susiorganizavę Saugumo agentai. Su tuo nesutinka "Tiesa”, kuri 1981 m. lapkričio 16 d. numeryje rašo, kad kun. Šapokos žudikai jau išaiškinti ir kad pagrindinis jo žudikas nuteistas mirties bausme. Ten taip rašoma: "Deja, ši trijų žmonių grupė turėjo tik vieną tikslą — bet kokiu būdu prisigrobti pinigų, o po to ūžti, lengvai gyventi”. Bet kaip suprasti, kad čia buvo plėšikų darbas, jeigu nusikaltimo vietoje buvo išmėtyta ir palikta apie 5 ar 7 šimtai rublių? Ar tie piktadariai labai skubėjo? Atrodo, kad ne, nes jie kunigą kankino apie 5 valandas ir, atlikę tą barbarišką nusikaltimą, ramiai automobiliu išvažiavo.

     Knygos "Naktis” leidėjas daro išvadą, kad "galbūt niekad tikrai nesužinosime, ar kun. Šapokos mirtis turėjo ką bendro su jo praeitimi ir šios knygos pokalbiais”. Tačiau visa tai jau praeityje — jos nesugrąžinsi. Ši knyga mums įdomi dėl to, kad iš kunigo pokalbių bei diskusijų su komunistais ir Šaugumo agentais geriau galima susipažinti su jų ideologija ir veiklos metodais. Taip pat, ginant religines tiesas, knygoje yra paberta nemaža įdomių ir naudingų minčių.

     Kaip jau minėta, iš įvairių žurnalo "Dievas ir Tėvynė” numerių buvo mašinėle perrašytas tekstas ir paskui perfotografuotas. Tekste buvo įvairių kalbos klaidų, o perrašant dar pridaryta korektūros klaidų. Suprantame, kad jas ištaisyti nebuvo nei patogu, nei lengva, bet vis dėlto knyga būtų dar vertingesnė ir mielesnė skaityti, jeigu tų klaidų būtų išvengta, jeigu jos būtų ištaisytos.

Algimantas Kezys. FACES OF TWO WORLDS. A Study in Portraits of the Lithuanian Immigrant Experience. Volume I. Viršelis Vinco Luko. Išleido "Galerija”, Chicago, IL 60610. Didelis formatas, 182 psl., kaina 12 dol.

     Šioje gražiai išleistoje anglų kalba parašytoje knygoje A. Kezys apžvelgia išeivijos lietuvius, pradėdamas nuo atvykusiųjų dar prieš I pasaulinį karą, paskui apžvelgia po II pasaulinio karo atvykusius įvairių profesijų atstovus, pridėdamas savo darytas jų nuotraukas ir trumpus apibūdinimus. Kiekvienas čia trumpai pasisako, kokia yra jo "filosofija”, gyvenant šiame krašte tarp dviejų kultūrų. Čia yra parinkti tie asmenys, kurie autoriui yra geriau pažįstami ar su kuriais jam teko daugiau bendradarbiauti. Atrodo, kad nebus pasitenkinta vienu tomu. Kitame tome, ar kituose tomuose, atsiras kiti asmenys.

Paulius Jurkus. KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Trumpi apsakymėliai. Viršelis ir vinjetės paties autoriaus. Išleido "Varduva”, 231 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. 159 psl., kaina 10 dol.

     Knygoje yra 10 simpatiškų apsakymėlių. Kalba gana gera ir taisyklinga. Žinoma, norint "prikibti”, galima šį surasti, pvz.: 18 p. — įkursiu (įkursiu), p. 61 — kūrenk (kūrenk), p. 139 — už keletos dienų (už keleto dienų). Tai, atrodo, tik korektūros klaidos. Tačiau autorius visur rašo vistiek (vis tiek), vartoja nelietuviškus žodžius: bryliai, smala. Bet tai smulkmenos.

PASAKOS IR PADAVIMAI IŠ LIETUVOS. Viršelio piešinys — J.B. Reginaitės. Spaudė Nekalto Prasidėjimo Švč. M. Marijos Seserys, Putnam, Connecticut. 159 psl., kaina nepažymėta. Knygoje yra 18 pasakų bei padavimų su įvairiais mitologiniais vardais.

J. Burkus. PIETVAKARIUOSE. “Sūduvos” leidinys, 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901. 439 psl., kaina 15 dol. Knygoje rašoma apie lietuvius kunigus, gyvenančius ar gyvenusius Amerikos Pietvakariuose.

LIETUVIŲ SENŲJŲ ASMENVARDŽIŲ ETIMOLOGIJOS. Paruošė K.A. Girvilas. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje 1986 m. Kieti viršeliai, 125 psl., kaina nepažymėta.

ŠVENTASIS RAŠTAS. Komentarai - aiškinimai. Nuo V Mozės knygos iki II Samuelio knygos. Paruošė Kostas Burbulys. 327 psl., kaina nepažymėta.

Balys Gaidžiūnas. IR SAULĖTOS, IR RŪSČIOS DIENOS. 75 eilėraščiai. Išleido ir spausdino Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos spaustuvė Klyvlende, 18022 Neff Rd., Cleveland, OH 44119. Kaina 5 dol.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 35. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Redaktorius ir administratorius — Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., Chicago, IL 60629.