—Mamyte, ar svarstyklės yra religinis daiktas? — klausia mažas vaikas motiną.

     —    Ne, sūneli, dėl ko tu taip manai?.

     —    Dėl to, kad tu, kai ant jų užlipi, visuomet sakai: “Oh my God!”

*

     Buvo didelė sausra. Žmonės meldėsi, prašydami Dievą lietaus. Jie suorganizavo specialias pamaldas ir susirinko į bažnyčią prašyti lietaus. Klebonas juos subarė, sakydamas:

     —    Kaip jūs galite tikėtis, kad Dievas išklausytų jūsų maldų, jeigu jūs visiškai neturite tikėjimo?!

     Žmonės, šiek tiek užsigavę, klausė kleboną, dėl ko jis taip manąs, kaip jis įrodys, kad jie neturi tikėjimo. Klebonas atsakė:

     —Jeigu jūs turėtumėte bent kiek tikėjimo, kad Dievas gali išklausyti jūsų maldų, tai, ateidami į bažnyčią prašyti lietaus, būtumėte atsinešę lietsargius, o dabar matau, kad nė vienas jų neturite.

*

     Mokytojas pasakojo pradžios mokyklos mokiniams apie kvakerius. Jis aiškino, kad kvakeriai niekad nesipeša, nesibara, vienas kito nevadina negražiais žodžiais. Paskui jis liepė mokiniams parašyti rašomąjį darbą apie kvakerius. Vienas berniukas, parašęs savo darbą, taip jį užbaigė: “Mano tėvelis yra kvakeris, bet mamytė — ne”.

*

     Jauna, graži geltonplaukė su savo sena močiute nuėjo į krautuvę pirkti suknelėms medžiagos. Išsirinkusi sau patinkamą, klausia pardavėjo, kokia jos kaina.

     —    Kaip jums, gražuole, tai vienas pabučiavimas už metrą.

     —    Gerai, — atsako geltonplaukė, — tai atmatuokite man dešimt metrų. Jums užmokės mano močiutė.

*

     Buvęs mišių patarnautojas baigė policijos mokyklą ir laikė egzaminus. Egzaminuotojas jį paklausė:

     —    Kokias priemones vartotum, norėdamas išsklaidyti nepageidaujamą žmonių minią?

     Egzaminuojamasis pagalvojęs atsakė:

     —    Pradėčiau daryti rinkliavą.

*

     —    Kodėl, poniute, daugiau nebedainuoji?

     —    Gydytojas man uždraudė.

     —    Ar tai jis yra jūsų kaimynas?

*

     —    Keistas dalykas, kai aš šoku su jumis, tai atrodo, kad šokis labai trumpas.

     —    Iš tikrųjų jis toks ir būna, nes mano sužadėtinis vadovauja orkestrui.