Paruošė P. DAUGINTIS, S.J.

     Neseniai, š.m. kovo 22 d., pasirodė Tikėjimo doktrinos kongregacijos (prie Apaštalų sosto, Romoje) išleista Instrukcija apie krikščioniškąją laisvę ir išlaisvinimą. Ji papildo prieš metus tos pačios kongregacijos (kurios pirmininkas yra kard. J. Ratzinger) išleistą instrukciją Libertatis Nuntius. Joje buvo rašoma apie kai kuriuos Išlaisvinimo teologijos aspektus. Ji buvo neigiamo pobūdžio ir sukėlė šios grupės ir kitų teologų pasipriešinimą bei didelį neramumą, ypač Lotynų Amerikos katalikų tarpe.

     Naujoji instrukcija stengiasi teigiamai ir išsamiai išaiškinti šį klausimą. Štai pvz., apie pirmojoje instrukcijoje labai kritikuotą Išlaisvinimo teologiją ir bazinius komunitetus (comunidades de base) taip rašoma: ‘"Nauji baziniai komunitetai ir kitos panašios krikščionių grupės, susikūrusios liudyti evangeliškąją meilę, yra didelės vilties šaltinis Bažnyčioje... Taip pat ir teologinės įžvalgos gali būti labai pozityvus įnašas, įgalinantis nušviesti kai kuriuos Dievo žodžio aspektus, kurie iki šiol nebuvo kaip reikiant suvokti. Bet teologai turi rūpintis visa tai aiškinti Bažnyčios patirties šviesoje” (nr. 69,70).

     Šios naujosios instrukcijos mintį gerai perduoda dokumento išvados. "Tikinčiųjų sąmonė gerai suvokia esmę Atpirkėjo įvykdyto išlaisvinimo iš blogio, nuodėmės ir mirties galios, kad tokiu būdu sugrąžintų mums laisvę ir parodytų tikrąjį kelią. Tas kelias yra nuženklintas didžiuoju meilės įsakymu.

     Pirmoji išlaisvinimo prasmė yra išganymas. Jo uždavinys yra išlaisvinti. Taip jis tampa doriniu reikalavimu. Tuo yra pagrįstas Bažnyčios socialinis mokslas, kuris nurodo krikščionims ir konkrečius darbus bendruomenėje. Krikščionys yra pašaukti vykdyti tiesą ir veikti, kad būtų įvykdyta "meilės civilizacija”, apie kurią kalbėjo popiežius Paulius VI.

     Šis dokumentas taip pat nurodo keletą sričių, kur reikėtų didelių reformų. Pirminis uždavinys, apsprendžiantis ir kitų siekių pasisekimą, yra auklėjimas. Sąmoninga, įsipareigojusi meilė turi įnešti į gyvenimą naujų solidarumo formų. Yra kviečiami visi geros valios žmonės skubiai vykdyti šiuos uždavinius. Išganymo paslapties tiesa ir jos vykdymas teikia tikrąją vertę visoms būtinoms išlaisvinimo pastangoms ekonominėje, socialinėje ir politinėje srityje. Ji taip pat saugoja jas nuo atkritimo į naujas vergijos formas”. Tos vergijos formos yra matomos komunistinės, totalitarinės ar militarinės diktatūros kraštuose.

     "Šie uždaviniai yra labai sudėtingi, kartais reikalaujantys net heroiško savęs atsižadėjimo. Tad suprantama, kad dėl to daugelis praranda norą bei nuotaiką ir krinta į nevilties bei skepticizmo pagundas. Tačiau tie uždaviniai yra didelis iššūkis vilčiai, tiek grynai žmogiškai, tiek krikščioniškai. Mergelės Marijos pavyzdys ir malda "Magnificat” yra stipri atrama vilčiai. Joje matome dieviškos meilės pergalę, kurios sulaikyti negali jokia kliūtis ir kuri į nuostabią laisvę iškelia žemuosius. Pagal jos rodomą kelią tikėjimas, veikiantis per meilę, su dideliu ryžtu skatina siekti ir vykdyti šiuos uždavinius”.

     Ir mums, lietuviams katalikams, labai svarbu tai suvokti ir vykdyti. Mūsų broliai ir seserys tėvynėje yra savaip "išlaisvinti”. Mes matome, kad ir kiti naujų kraštų žmonės vis patenka į "išlaisvintojų” kuriamą naują vergiją ir dar vis žavisi liberaliniu kapitalizmu ar marksistiniu socializmu, o nepažįsta visiems laisvę garantuojančios naujosios socialinės santvarkos pagal Katalikų Bažnyčios socialinį mokslą.