religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1987 / SAUSIS - JANUARY / VOLUME XXXVIII, NO. 1

GYVOJI KRIKŠČIONIŠKA DVASIA

1

 Juozas Vaišnys

GAILESTINGUMO DARBAI SIELAI

4

 Alfonsas Grauslys

IŠTVERMINGAI BĖKIME PIRMYN!

7

 Chiara Lubich

VILNIAUS ŠVENTOSIOS DVASIOS VIENUOLYNAS

8

 Liutauras Kazakevičius

PIRMOJI JŪROS DIENA KLAIPĖDOJE

13

 Feliksas Tiškus

IŠSILAISVINIMAS IR LAISVĖ

14

 P. Daugintis, S.J.

KADA TYLĖTI, KADA KALBĖTI?

15

 Aldona Bielskienė

AR TIKRAI  1387 M. NEBUVO LIETUVOS KRIKŠTO?

15

 Paulius Rabikauskas

KOKIOS SAVYBĖS DRAUGYSTĘ UGDO,
KOKIOS SUŽLUGDO?

25

 Adomas Didžbalis

TĖVAI IR MOKYKLA

22

 Bruno Markaitis, S.J.

KODĖL JAUNIMAS PRADEDA RŪKYTI, GERTI,
AR VARTOTI NARKOTIKUS?

26

 Jonas Rimkūnas

TĖVYNĖJE

26

 Gediminas Vakaris

KALBA

29

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

31

 Red.

ŠYPSULIAI

32

 Red.

NAUJI LEIDINIAI

33

 Red.

TRUMPAI Iš VISUR

69

 J. Pr.

Šio numerio iliustracijos: Vidos Krištolaitytės piešinių nuotraukos ir kitų asmenų fotografijos. Skyrių vinjetės ir virSelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.