■ Okupuotoje Lietuvoje pagrindinis 600 m. krikščionybės minėjimas įvyko Vilniuje birželio 28 dieną Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Iškilmėms vadovavo vyskupų komisijos pirmininkas, Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis administratorius, arkiv. Liudvikas Povilonis. Kartu su Lietuvos dvasininkija dalyvavo Latvijos vyskupas Janis Cakulis, Minsko ir Gudijos metropolitas Filaretas ir eilė kitų tikybų atstovų. Iškilmingos pamaldos tuo pačiu metu vyko dar penkiose Vilniaus bažnyčiose.

■    Sovietų Sąjungoje pirmą kartą Maskvos televizija ir radijas buvo pasiruošę transliuoti 15 minučių iš stačiatikių Velykų pamaldų. Keston žinių tarnyba praneša, kad tai buvo leidęs Gorbačiovas, tačiau staiga 10 min. prieš transliaciją telefonu paskambino Jegor Ligačevas, ir tą transliavimą uždraudė. Ligačevas yra antrasis komunistų partijos sekretorius, kuris veda ideologinius reikalus. Gorbačiovas Bažnyčią laikąs teigiamu veiksniu istorijoje ir būsima sąjungininke moralinėje srityje. Sovietų viršūnėse vyksta kovos.

■ Estijoje mirė paskutinis katalikų kunigas Michael Krupmanas. Prieš II pasaulinį karą Estijoje buvo 6 katalikų parapijos, iš jų teliko tik viena, kurią aptarnavo dabar miręs kunigas. Visi Estijos kunigai buvo Sovietų ištremti į Sibirą.

■    Išeivijoje yra apie 600 lietuvių katalikų kunigų ir apie 500 lietuvaičių seselių vienuolių. Tai paaiškėjo iš vysk. P. Baltakio pranešimo lietuvių kunigų suvažiavime Romoje.

■    Lietuvoje paruoštas ir JAV-se prel. V. Balčiūno prižiūrimas bus spausdinamas vienatomis kunigų breviorius, kuriuo galės naudotis ir seselės. Numatoma išleisti 5000 egzempliorių.

■ Čikagos apylinkių gyventojai Matthew ir Carol Schuck Schreiber, abudu katalikai laikraštininkai, ryžosi išvykti į Venecuelos misijas. Išėję 5 mėn. apmokymą, apsigyvens tarp Panare indėnų. Jie taipgi talkins, Šv. Raštą verčiant į vietines kalbas.

■    Arkivyskupą Joną Bulaitį popiežius Jonas Paulius II paskyrė apaštališkuoju nuncijumi Irane. Anksčiau arkiv. J. Bulaitis buvo nuncijumi Čade, Konge ir Centrinėje Afrikos respublikoje.

■    Vašingtone į kunigus įšventintas gydytojas, gerontologijos specialistas James Oberle, 37 m. Taipgi kunigu įšventintas į katalikybę perėjęs episkopalų kunigas Winthrop J. Brainer, 47 m. Jis 8 m. buvo episkopalų bažnyčios rektorius Baltimorėje.

■    Vokietijoje išleistas 20 psl. dailus leidinys paminėti Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų. Įvadą parašė lietuviams palankus Augsburgo vyskupas dr. Joseph Stimpfle.

■ Lenkijoje, Krokuvoje, susuktas filmas “Auksakalio įmonė” pagal vysk. Karolio Wojtylos, dabartinio popiežiaus, dramą apie moterystę ir meilę. Pagrindiniuose vaidmenyse filme — Burt Lancaster ir Olivia Hussey.

■ Vatikano šaltiniai pranešė, kad nuo 1980 m. iki 1985 m. pasauly vienuolių ir diecezinių kunigų skaičius sumažėjo daugiau kaip 10.000, bet į kunigus besirengiančių klierikų skaičius padaugėjo.

■    Marijos skatikas, tokio pavadinimo fondas JAV - se, per du mėnesius pasiekė apie 10.000 dol. Jis skirtas padėti neturtingoms moterims ir vaikams.

■ Philipinų vyskupai kreipėsi į prezidentu Aquino, skatindami pravesti radikalią žemės reformą. Savo ganytojišku laišku atkreipė dėmesį, kad 70% iš 55 milijonų to krašto gyventojų yra neturtingi.

■ Jonas Paulius II pagaliau po beveik devynerių savo popiežiavimo metų turėjo savaitės atostogas Italijos Cadore kalnuose. Norėjo jas praleisti ramybėje, tai net ir korespondentų nebuvo prie jo.

■ Ekvadoro vyskupas Alejandro Labaca Ugarte ir viena seselė misininke buvo rasti džiunglėse nužudyti, perverti strėlėmis. Spėjama, kad tai buvo darbas indėnų, kurie suerzinti, kad atvykėliai užima jų žemes.

■ Telšių vyskupą Antaną Vaičių, atvykusį į 600 m. krikščionybės iškilmes Romoj, popiežius priėmė specialioje audiencijoje ir bevakarieniaujant teiravosi apie Lietuvos katalikų padėtį. Prašė perduoti sveikinimus Lietuvos vyskupams, kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams.

■ Apklausinėjus 4000 baigusių Notre Dame universitetą, išryškėjo, kad graduantai politiškai yra daugiaiu konservatyvūs, o telogiškai — daugiau liberalūs, ypač gimimų kontrolės srityje.

■    Kard. Patrick O’Boyle, pirmasis Vašingtono arkivyskupas, mirė rugpjūčio 10 d., sulaukęs 91 m.

■ Filipinų kardinolas Sin, kuris lankėsi Sovietų Sąjungoje, Latvijoje ir Lietuvoje, atsiliepdamas į neteisingai paskelbtus jo lankymosi įspūdžius, pareiškė, kad jis niekada netikrino, jog Sovietų valdžioje yra religinė laisvė. Jis tik pareiškęs, kad, susitikdamas ten su žmonėmis, patyrė jų gyvą ir tvirtą tikėjimą.

■ Rytų Vokietijoje pirmą kartą po II pasaulinio karo pabaigos buvo sušauktas katalikų suvažiavimas, trukęs tris dienas. Dalyvavo 80.000 tikinčiųjų. Buvo perskaitytas popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas, kviečiąs likti ištikimiems tikėjimui. Suvažiavimas vyko Drezdene. Apie jį rašė net ir valstybinė spauda, davė pranešimus radijas bei televizija. Rytų Vokietijoje yra 17 mil. gyventojų; katalikų apie milijonas.

■ Italijos vyriausias teismas atšaukė žemesnio teismo įsakymą areštuoti arkiv. Paulių Marcinkų ir kai kuriuos kitus Vatikano pareigūnus, kurie buvo kaltinami turėję ryšių su bankrutavusiu Ambrosiano banku Milane. Vyr. teismas, išnagrinėjęs bylą, nerado pagrindo nuspręsti, kad Vatikano banko prez. arkiv. P. Marcinkus ir kai kurie kiti aukštieji pareigūnai būtų kalti dėl to Milano banko transakcijų.

■ Anglijoje rugpjūčio 1 d. įšventintas kunigu David Mead Briggs, 76 m., kuris yra buvęs anglikonų kunigu, yra vedęs. Radęs katalikybėje tiesą, perėjo į katalikų Bažnyčią. Jo šventimuose dalyvavo jo žmona bei du sūnūs ir dvi dukraitės.

■    Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisija paskyrė portugalą teisininką prof. Almeida Riveiro vadovauti specialiai šios komisijos darbo grupei, kuriai pavedama tyrinėti religinės laisvės pažeidimus įvairiose pasaulio šalyse. Darbo grupė padėsianti užmegzti civilinėms valdžioms ir religinėms bendruomenėms tarpusavio pasitarimus. Tokios darbo grupės sudarymui griežtai priešinosi Sovietų Sąjunga.

■    Vatikanas paskelbė, kad Tikėjimo doktrinos kcngregacijos prefektas kard. Ratzingeris buvo susitikęs su arkiv. Marcei Lefebvre, kuris nepriėmė Vatikano II susirinkimo nutarimų ir buvo suspenduotas. Pasitarimas įvyko arkiv. Lefebvre prašant. Tęsėsi apie valandą. Apsvarstyti klausimai, liečią to arkivyskupo įkurtą Bendriją ir jos santykius su Apaštališkuoju Sostu. Pasitarimai bus tęsiami.

■    Lenkijoje iš 37 mil. gyventojų katalikų yra 35 milijonai. Veikia 27 vyskupijos su 8.528 parapijomis, kuriose darbuojasi 22.000 kunigų. Veikia apie 100 moterų ir apie 50 vyrų vienuolynų. Lenkijos vyskupijų seminarijose, neskaitant vienuolijų, yra 8.833 klierikai. Per dešimtmetį paaugo 110%.

Juoz. Pr.