RAŠYKITE APIE ŠEIMAS

     Pirmiau “Laiškuose lietuviams” buvo labai stiprus ir įdomus “Šeimos” skyrius. Buvo tikrai aktualių straipsnių, bet dabar šiais klausimais beveik nerašoma. Dėl ko?    R.N.

     * Redakcija taip pat labai pasigenda straipsnių apie šeimų problemas. Dėl to šių metų suaugusiųjų konkursui paskyrėme nagrinėti šeimų problemas. Tikėkimės, kad atsiras daug gerų straipsnių.

“LAIŠKUS LIETUVIAMS” SKAITO IR JAUNIMAS

     Puikus ir įdomus žurnalas, daug aktualių temų. Skaito ir mūsų dukros. Sėkmės!

Angelė Nelsienė

AR NETAISYTINAS REIKALAS?

     Šių laikų švento gyvenimo žmogus Padre Pio išpažinčių klausydavo po aštuoniolika valandų per dieną. Laikė svarbiu darbu padėti žmonėms susitaikyti su Dievu. Fatimos Marija siūlo mažiausiai kartą per mėnesį atlikti išpažintį. Per EWTN katalikų televizijos stotį vienas pamaldus kunigas sakėsi padejavęs Viešpačiui, kad parapijos žmonės nesinaudoja Susitaikymo sakramentu. Gavęs tokį atsakymą: “O kaip tu gali prisidėti prie šio reikalo atitaisymo?” Tas kunigas nutarė nelaukti žmonių prašymo, bet ilgiau ir dažniau pasėdėti klausykloje savaitės dienomis.

     Net graudu, kaip trumpai ir nesvarbiai yra kalbama apie išpažintį katalikiškam jaunimui, ypač mūsų stovyklose vasaros metu. Per ištisą dviejų savaičių stovyklą nebuvo pasiūlyta vaikams išpažinties. Mes, net suaugę, drovimės asmeniškai kunigą išsikviesti išpažinties klausyti, o juk jaunimas taip pat nedrąsus šiuo reikalu. Kunigai yra stovyklautojų dvasios vadai, bet ar nestinga jų vadovavimo šiame sakramentiniame reikale?

     Ar nebūtų geriau stovyklos metu pranešti, jog kunigas bus tam tikroj vietoj tam tikru laiku kasdien, kad suteiktų jaunimui progą atlikti išpažintį arba su juo šiaip privačiai pasikalbėti? O jeigu ir niekas neateis, tai kunigas šį trumpą laikotarpį galėtų paaukoti už jaunimą. Bet manau, kad ateitų. Jeigu ne tuoj pat, tai gal po vienos kitos dienos. Juk ar ne tokiu būdu sielos yra ganomos ir prijaukinamos?

     Ar šitoks kunigo pranešimas, pasiryžimas ir pasiaukojimas nepritrauktų daugiau jaunuolių prie atgailos? Manau, kad taip. Ar kunigas čia neparodytų savo veiksmu šio sakramento reikalingumą bei svarbą kataliko gyvenime? Manau, kad jaunimui to, ir trūksta — katekizavimo veiksmais.

     O kaip padėtų jaunimui ir tėvams toks stovyklos kunigų dėmesys išpažinties svarbai! Ypač padėtų tiems, kurie namuose yra to mokomi. Nenoriu nė kalbėti apie apsivylimą tų, kurie stovyklose neranda paramos namie įskiepytoms vertybėms.

     Kas taikoma stovykloms, žinoma, tinka ir mokykloms bei parapijoms.

Rūta Udrienė

     * Mieloji Ponia, Jūsų susirūpinimas labai suprantamas, o Jūsų patarimas puikus. Tik kad būtų, kaip sako patarlė: “iš Jūsų burnos į Dievo ausį” — kad tai suprastų ir vykdytų stovyklų bei įvairių kursų kapelionai! Bet kartais ir kapelionams tenka sutikti pasipriešinimo net iš katalikiško jaunimo vadovų. Vienuose moksleivių kursuose buvo vadovų pasitarime iškeltas klausimas, kad reikėtų duoti jaunimui progą atlikti išpažintį. “Ką? — pasipriešino vienas vadovas-studentas, — mes norime gyventi pakilia nuotaika, o jūs siūlote kalbėti apie tai, kas slegia — apie nuodėmę!..” Ta proga prisiminiau kažkur skaitytus, taip pat studento, dienoraščio žodžius: “Šiandien buvau išpažinties. Pasijutau lyg iš naujo atgimęs! Išpažintis visuomet man labai pakelia nuotaiką. Kai Dievo vardu išgirsti kunigo išrišimo žodžius, kad visos nuodėmės tau atleistos, tai pajunti, kad kažkoks sunkumas nuo tavęs nukrito, pasijunti, lyg visas lengvesnis pasidarei, ir eini nuo klausyklos beveik pasišokinėdamas. Atrodo, kad šventųjų statulos ir paveikslai į tave žiūri ir džiaugiasi. Nors diena būtų ir apsiniaukus, bet, rodos, kad saulė šviečia. . .”

■ Ukrainoje du vyskupai ir 23 kunigai, iki šiol ėję pareigas slapta, pareiškė, kad dabar jie pradės darbuotis viešai. Šį savo pareiškimą jie nusiuntė ir Aukščiausiai Sov. Sąjungos tarybai, ir Gorbačiovui. Pažymėtina, kad Ukrainos unitų Bažnyčia 1946 m. buvo paskelbta nelegalia, ir jos nariams buvo įsakyta jungtis prie stačiatikių. Iš Romos ateinančiomis žiniomis, slaptai veikiančioje Ukrainos unitų katalikų Bažnyčioje esą 10 vyskupų, 1000 kunigų ir apie 4,5 mil. tikinčiųjų.