Skyrių tvarko JUOZAS V AIŠNYS, S.J.

KELETAS KLAUSIMŲ

     1.    Kaip rašyti tautinių šokių pavadinimuspirma didžiąja raide ir su kabutėmis (pvz., "Sadutė”, "Jonkelis”, "Blezdingėlė”), ar mažąja ir be kabučių (sadutė, jonkelis, blezdingėlė) ?

     Mažąja ir be kabučių. Juk tai yra paprasti šokių pavadinimai, kaip polka, valsas, suktinis, klumpakojis ir kt. Kai kam gal atrodo, kad Sadutė yra moters ar mergaitės vardas, o Jonkelis — vyro, bet tai netiesa.

     2.    Ar geriau sakyti "tai padarysiu dideliu malonumu”, ar"su dideliu malonumu?

     Aišku — "su dideliu malonumu”. Sakyti "dideliu malonumu” būtų klaida. Šios rūšies įnagininkai be prielinksnio su kai kurių buvo pradėti vartoti tada, kai mūsų kalbininkai ir mokytojai griežtai draudė vartoti priemonės įnagininką su prielinksniu su, pvz.: Kirsti su kirviu, rašyti su pieštuku, kasti su kastuvu, važiuoti su automobiliu, vaiką maitinti su pienu, gyvulius šerti su šienuir pan. Dabar kalbininkai tokių posakių jau nesmerkia — leidžia vartoti ir vienaip, ir kitaip (su prielinksniu su ir be jo), nors jie gali atrodyti dviprasmiški. Tačiau ką nors padaryti "su malonumu” yra ne priemonės, o būdo įnagininkas. Tad posakiai "daryti su malonumu”, "valgyti su apetitu”, "kalbėti su pagarba”, "žygiuoti su daina” yra visiškai geri.

     Įnagininkas su prielinksniu su yra vartojamas ir tada, kai reiškiame:

     a)    laiką: Atsikėliau su pirmais gaidžiais. Parėjau dar su saule (dar saulei nenusileidus);

     b)    priežastį: Atėjau su reikalu. Atėjo pasiuntinys su linksma žinia;

     c)    perviršį: Užmokėjau dolerį su centais. Pripylė indą su kaupu.

     3.    Ar taisyklingas posakis "Aš priėjau išvados?

     Netaisyklingas. Reikia sakyti "Aš priėjau išvadą”. Palygink liaudies posakius: Jis kada nors prieis liepto galą. Keleivis priėjo mažą trobelę.

     4.    Kaip lietuviškai vadinti humidifier ir dehumidifier?

     Humidifier galėtų būti drėkintuvas, o dehumidifier — sausintuvas. Ir kitus panašius angliškus pavadinimus galima versti atitinkamais žodžiais su priesaga -tuvas, pvz.: fan — vėdintuvas, air conditioner — vėsintuvas, drier — džiovintuvas, refrigerator — šaldytuvas ir kt.

■    Templetono premija už religinių vertybių ugdymą paskirta vengrų kilmės amerikiečiui benediktinui Stanley Jaki. Jis yra pasaulinio garso mokslininkas, dėsto Princetono universitete, yra parašęs 12 mokslo veikalų iš fizikos, astronomijos, elektroninių mokslų. Pasižymi teologinių ir griežtųjų mokslų derinimu.

■    Popiežius paskyrė komitetą, kuriam pavesta suredaguoti naująjį katekizmą Visuotinei Bažnyčiai. Komitetui vadovaus kard. Ratzingeris.

■    Indijoje areštuotas vyskupas Paschal Topno, jėzuitas, už tai, kad šešis žmones atvertė į katalikybę. Toje valstijoje veikia įstatymas, suvaržąs atsivertimus. Vysk. Topno po arešto buvo paleistas už užstatą.