CHIARA LUBICH

     "Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas. . . nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje” (Rom 8, 38-39)-

     Dievo meilė Kristuje Jėzuje, apie kurią čia šv. Paulius kalba, yra begaliniai gailestinga Tėvo meilė, kai jis siekia visais įmanomais būdais, net labiausiai neįtikimais, padėti mums, silpniems. Tai yra meilė, kurią Dievas apreiškė mums savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu. Siųsdamas Jėzų, Tėvas atidavė mums savo brangiausiąjį turtą: savo Sūnų. Jis negalėjo padaryti daugiau. Tokios meilės akivaizdoje mes daugiau negalime abejoti: Dievas yra visiškai mūsų pusėje, jis niekada mūsų neapleis.

     Jei Dievas mus myli tokia meile, mes galime būti tikri, kad niekas nuo jos mūsų neatskirs: nei gyvenimas su visais savo bandymais, nei mirtis su visais misteriškais elementais, nei joks tamsus istorijos laikotarpis.

     Kai Dievo meilės esame saugomi, niekas negali pakenkti mūsų išganymui, kurį toji meilė mums duoda, pilnai mus atbaigdama Kristuje. Ir ne vien tik tai. Mes turime neužmiršti, kad jo meilė veikia kiekviename įvykyje, labiausiai nepalankiose situacijose. Tas tikrumas, kad Dievas mus myli nuostabia meile, turėtų būti viso mūsų gyvenimo pagrindu. Net jei atrodytų, jog viskas griūva, neturėtumėm abejoti, kad Dievo meilė yra su mumis, kaip ji buvo su jo Sūnumi Jėzumi jo gyvenime ir mirtyje, ir kad ji mus veda į prisikėlimą neklystamai.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus apaštalo žodžius? Tikriausiai mes tikime — ar bent atrodo, jog norime tikėti — Dievo meile. Kaip bebūtų, mes turėtumėm prisipažinti, kad mūsų tikėjimas nėra toks tvirtas, koks turėtų būti. Tai paliudija mūsų elgesys bandymų, ligų ar pagundų metu. Tokiais atvejais mes lengvai pasiduodame abejonei: "Ar gali būti, kad Dievas mane myli?” Iš tikrųjų mes neturime abejoti, tik su pasitikėjimu ir be rezervų atsiduoti Tėvo meilei. Mes neturime leisti tamsai ir tuštumai mus prislėgti, apkabindami kryžių noriai, mylėdami Dievą ir vykdydami jo valią bei mylėdami artimą. Jei taip darysime, prisikėlusio Jėzaus galia ir džiaugsmas veiks mumyse. Mes patirsime, kad tiems, kurie tiki ir atsiduoda jo meilei, viskas transformuojasi: negatyvumas virsta pozityvumu, mirtis tampa gyvenimo šaltiniu, ir iš tamsybių nuostabi šviesa prasiveržia.

Iš anglų kalbos išvertė KOSTAS PAULIUS