KĄ REIŠKIA MIŠIŲ MALDOSE MINIMA “MELCHIZEDEKO BŪDU PAAUKOTA AUKA”?

      Kad Dievas teikiasi priimti iš žmogaus aukas, yra nepaprasta Jo gerumo paslaptis. Šv. Mišių aukoje Bažnyčia nori išreikšti tą žmogaus menkumą: kad mūsų aukas ir dovanas Dievas priima — tai Jo malonė. Mes galime aukoti, bet nesame tikri, ar Dievas į mūsų dovanas maloninga akimi pažvelgs. Senajame Testamente girdime kietus pranašų žodžius, kuriais Dievas atmeta Izraelio aukas, nes gyvulių kraujas be žmogaus gyvenimo aukos Jam nepatinka. Nors Mišių auka yra visų švenčiausia ir Kristus yra pirmutinis Kunigas, bet ją drauge aukoja visi tikintieji, kurie gali būti neverti ir nenori drauge Dievui aukoti savo širdžių.

      Todėl Bažnyčia savo maldoje “Supra quae”, einančioje tuoj po pakylėjimo, primena Dievui garbingus Senojo Testamento asmenis ir jų aukas, kurios kilo į dangų. Yra minimi trys asmenys: teisusis Abelis, kuris aukojo Dievui geriausius savo bandos avinėlius ir krito savo brolio pavydo auka. Toliau minimas Abraomas, mūsų patriarchas, visų tikinčiųjų tėvas, kuris nesigailėjo Dievui aukoti savo vienturčio sūnaus. Pagaliau

     Melchizedekas, Aukščiausiojo Dievo kunigas, kuris Dievui paaukojo duoną ir vyną. Melchizedekas yra viena iš paslaptingųjų figūrų, kurios pasirodo amžių prieblandoje ir vėl išnyksta iš mūsų akių. Apie jį pirmą kartą girdime Pradžios knygoje, po šimtmečių jis pasirodo 109-me Dovydo psalme ir keletą kartų minimas Povilo laiške žydams. Iš Šv. Rašto sunku ką nors tikra pasakyti apie jo auką, nes ten tik kalbama, kad jis išnešė duonos ir vyno pavargusiems Abraomo kariams. Šv. Povilas kalba apie Kristaus kunigystę, kurią Jis paveldėjo ne Levi giminės krauju, bet yra amžinas kunigas, kaip ir Melchizedekas, be tėvo ir motinos. Melchizedeko klausimas paskutiniais laikais buvo sukėlęs nemaža diskusijų tarp katalikų ir protestantų, bet čia tų diskusijų neliesime. Tik pasitenkinsime pastebėję, kad Šv. Rašto žodžiai “Melchizedeko būdu ar tvarka” nebando palyginti Melchizedeko aukos ir eucharistinės aukos duonos ir vyno pavidalais. Kristus yra amžinas kunigas Melchizedeko būdu, t. y. aukštesniu Naujojo Testamento būdu, Dievo paskyrimu, o ne giminės paveldėjimu, kaip Abraomo ir Levio kunigystė.

      Krikščionybės senovėje Mišių auka yra dažnai sugretinama su Senojo Testamento aukomis, ypač su minėtais asmenimis. Tie kanone minimi asmenys gražiai yra atvaizduoti ke-letoj mozaikų iš šeštojo šimtmečio. Ravenoj, šv. Vitalio ir Apolinaro bažnyčioje, matome Melchizedeką, atnašaujantį duoną ir vyną. Šalia jo Abraomas, aukojęs Dievui Izaoką, ir Abelis. Romoje, Maria Maggiore bažnyčioje, Melchizedekas aukoja duoną ir vyną grįžtančiam iš pergalės Abraomui.

J. Elijošius, S. J.