“Neries” Stipendijų Fondas skiria 200 dol. premiją

      “Neries’’ Stipendijų Fondo steigėjai: dr. J. Kazickas ir dr. K. Valiūnas, bendrame posėdyje su Fondo globėjais: A. Simučiu, dr. Vl. Viliamu ir P. Jurkum, svarstė studijuojančio lietuviškojo jaunimo problemas ir, norėdami jam pagelbėti bei paskatinti studijuoti dar nestudijuojančius, nutarė skirti konkursiniu keliu 200 dol. premiją užgeriausiai parašytą darbą tema: “Mokslo siekiančio lietuviškojo jaunimo problemos ir jų sprendimas".

      Konkurso dalyviams nustatytos tokios sąlygos:

      1.    Konkurse gali dalyvauti tik Lietuvių Studentų Sąjungos J. A. Valstybėse nariai ir abiturientai, šį pavasarį bebaigią aukštesniąsias mokyklas, ir už J. A. Valstybių ribų gyvenantieji visi lietuviai studentai ir abiturientai.

      2.    Darbas turi būti nuo 8 iki 15 mašinėle rašytų puslapių (2000—4000 žodžių), kuris atsiunčiamas ar įteikiamas Stipendijų Fondui iki rugpiūčio mėn. 15 dienos. Darbas rašomas vienoje lapo pusėje ir pasirašoma slapyvardžiu, kartu pridedant užklijuotą voką, ant kurio užrašytas tas pats slapyvardis, o voko viduje raštelis su slapyvardžiu ir autoriaus tikrąja pavarde bei adresu. Šalia pavardės reikia nurodyti, kokius mokslus ir kokiam universitete ar kolegijoje studijuoja.

      3.    Darbams įvertinti komisiją sudaro: dr. B. Nemickas, L. Dambriūnas ir P. Jurkus.

      4.    jury komisijai yra rezervuota teisė, reikalui esant, premiją dalyti pusiau ir teisė skelbti spaudoje premiją laimėjusį darbą.

      5. Jury komisijos nutarimas skelbiamas vieno mėnesio laikotarpyje, skaitant nuo rugpiūčio 15 dienos.

      Konkurso darbai siunčiami “Neries” Stipendijų Fondui tokiu adresu: Mr. A. Simutis, Neris Scholarship Fund, 41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

NAUJI LEIDINIAI

      •    Jau išėjo iš spaudos antras “Literatūros Lankų” numeris. Tai neperiodinis poezijos, prozos ir kritikos leidinys, redaguojamas kolektyvo: K. Bradūno, J. Girniaus, J. Kėkšto, H. Nagio ir A. Nykos - Niliūno. Šiame numeryje originalios poezijos duoda: A. Nyka-Niliūnas, L. Lėtas, J. Blekaitis, H. Radauskas. Verstiniai poetai: Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire. Hans Carossa, Louis Aragon, Paul Celan, Federico Garcia Lorca. Taip pat yra įvairių autorių dailiosios prozos ir straipsnių. Kritikos skyriuje recenzuojamos svarbiausios žymesnių autorių knygos.

      Numeris iliustruotas Ž. Mikšio’, K. Janulio, V. Kasiulio, Garcia Lorca, Marc Chagall, Francois Desnoyer ir Hans Hartung darbais.

      Visais leidinio reikalais rašyti: K. Bradūnas, 1127 Bayard.St., Baltimore 23, Md. Numerio kaina $1.00.

      •    Leidinėlis apie JAV Lietuvių Bendruomenę. Paruošė LOKas, išleido J. J. Bachunas. Leidinėlyje yra įvairios žinios ir informacijos apie Lietuvių Bendruomenę. Jį galima gauti pas LOKo sekretorių : P. O. Box 507, Waterbury, Conn. Kaina nenustatyta, priimamos laisvos aukos. 

“Lietuvių Dienos”, iliustruotas mėnesinis žurnalas, kiekviename numeryje duoda bent 40 įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo ir veiklos.

“Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojai ras įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės medžiagos išpasaulio lietuvių gyvenimo.

“Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuotraukomis duodami abiem kalbom, todėl šis žurnalas prieinamas ir čia gimusiems ir kitataučiams.

“Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, pri-siuntus savo adresą. Metinė prenumerata 4 dol. Administracijos adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.