“Laiškų lietuviams” sukaktis ir konkursas

     Ateinančių metų vasario mėnesį sueina lygiai 40 metų nuo “Laiškų lietuviams” pasirodymo. Ši sukaktis bus paminėta metinėje šventėje balandžio 22 d., per Atvelykį. Skelbiame ir ateinančių metų konkursą. Tai bus jau 31-asis konkursas. Tiek suaugusieji, tiek jaunimas galės rinktis kurią nors iš šių temų:

     1.    Tikėjimo ir lietuvybės įtaka mano gyvenimui.

     2.    Mūsų šeimų pagrindinės problemos.

     3.    Ko aš pasigendu lietuvių spaudoje.

     4.    Moters vieta Bažnyčioje ir visuomenėje.

     5.    Kokią įtaką padarė mūsų lietuviškai veiklai glaudesni ryšiai su Lietuva.

     Konkursas baigiasi kovo mėn 1 d. Tiek suaugusiems, tiek jaunimui skiriamos 5 premijos: I — 200 dol., II — 150 dol., III — 100 dol., IV — 75 dol., V — 50 dol.

     Straipsniai turi būti tokie, kad tiktų spausdinti “Laiškuose lietuviams”. Jaunimo rašiniai turi būti bent 2-3 mašinėle rašytų puslapių. Prie straipsnio turi būti pažymėta, kad jis skiriamas jaunimo konkursui. Suaugusiųjų rašiniai turėtų būti bent 4-6 mašinėle rašytų puslapių.

     Autoriai pasirašo salpyvardžiu, o į atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną.

     Nelaukite paskutinių dienų, jau dabar pradėkite galvoti ir rašyti.

     Rugsėjo mėn. numeryje minint konkurso mecenatus, buvo per klaidą praleista Onos Siliūnienės pavardė. Ji prižadėjo paaukoti 200 dol. Už klaidą atsiprašome.

Įdomi “Laiškų lietuviams” eskursija

     Š.m. gruodžio 4-11 d. ruošiame ekskursiją laivu. Aplankysime Venecuelos sostinę Caracas ir penkias salas: St. Thomas (Virgin Islands) — tai žinoma be muito apsipirkimo vieta; Martinique, kur gyveno ir kūrė garsusis dailininkas Gauguin; Grenada; Margarita — sala prie Venecuelos krantų ir Puerto Rico. Išskrendame ir par-skrendame iš San Juan (Puerto Rico). Caracas mieste bus proga susitikti su Venecuelos lietuviais. Ekskursijos kaina tikrai labai prieinama: 1000-1100 dol., žinoma, įskaitant maistą laive 6 kartus per dieną! Plauksime naktimis, o dienomis (išskiriant paskutinį sekmadienį) lankysime egzotiškas salas. Skubinkitės registruotis, nes netrukus turėsime duoti įstaigai keleivių pavardes. Dalyvavusieji šioje ekskursijoje tikrai nesigailės ir ją ilgai prisimins. Registracija: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, II 60643. Tel. (312) 238-9787.

     Pakeliama nuo ateinančių metų pradžios “Laiškų lietuviams” prenumerata.

     Metinė prenumerata į visus kraštus (įskaitant Lietuvą) bus 15 amerikietiškų dol. Oro paštu į Lietuvą — 40 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.