religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1991 / BIRŽELIS — JUNE / YOL. XLIII, NO. 6

MUSĖ — VORO KOLABORANTĖ

181

 Alfredas Guščius

SEKMINĖS — ŠVENTOSIOS DVASIOS ŠVENTĖ

184

 Vincas Kolyčius

PAŽINTIS SU KRISTUMI

187

 Chiara Lubich

PALAIMINGAS ”REIKĖJO”

188

 J. Lauriūnas, SJ

ŽMOGUS ŽVAIGŽDĖ

190

 Algirdas Narbutas

NEŽIŪRĖKITE TO, KAS PRAĖJO

197

 K.J.Ambrasas, SJ

VYSKUPO V. BRIZGIO GYVENIMO PRASMĖ

199

 V.Bagdanavičius, MIC

GYVENO MARGIONYSE POETAS

202

 Aušra Gudavičiūtė

PRISIMINIMAS

204

 Saulenė Kilikevičiūtė

TĖVYNĖJE

206

 Gediminas Vakaris

KNYGOS

208

 Red.

ATGARSIAI

209

 Red.

”KALBA AMERIKOS BALSAS IŠ VAŠINGTONO”

205

 Aldonas Pupkis

ĮVAIRYBĖS

213

 Red.

ŠYPSULIAI

214

 Red.

TRUMPAI

215

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Martyno Vidzbelio nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės. Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apdaila Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 1098.