religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / BIRŽELIS — JUNE / VOL. XLIV, NO. 6

TRYS BIRŽELINIAI VAIZDELIAI

181

 Red.

DIEVUI — TAIP, BAŽNYČIAI — NE!

183

 Algirdas Paliokas, SJ

LAUKIMAS

187

 Rita Vinciūnienė

DIEVO MEILĖ MUMS

190

 Chiara Lubich

IGNACO PĖDSAKAI VENECIJOJE

191

 K J. Ambrasas, S J

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

197

 J. Lauriūnas, SJ

LIETUVA YRA ŽMONĖS

200

 -A. Saulaitis, SJ

PRISIMENANT VYSK. A. BARANAUSKĄ

203

Elena Gerarda Šuliauskaitė

KNYGOS

206

Red.

TĖVYNĖJE

207

 Marija A. Jurkutė

AR VARTOSIME ŽODĮ “UŽTIKRINTI”?

211

 Algirdas Narbutas

ATGARSIAI

212

 Red.

ĮVAIRYBĖS

213

 Red.

ŠYPSULIAI

214

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

215

 Juoz. Pr.

Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės — dail. Rasos Sutkutės Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.
Apdaila — Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.