MARIE F. C. CARON

     Visu pirma aš norėčiau, kad tu nemanytumei, jog vyras niekuomet negali būti moters priešu: jis neįsivaizduoja moters kaipo priešininkės, su kuria reikia būti atsargiam, jei ji nesudaro tam pagrindo. Priešingai, negali būti geresnio ir ištikimesnio draugo moteriai, kaip vyras. Tačiau priklauso nuo moters, ar susidarys sąlygos tokiai draugystei gimti.

     Aš gerai žinau, kad kartais yra sunku, ypač jaunai moteriai, kad instinktyviai ji nemėgintų pirmiausiai patikti; tai yra normalus reiškinys, dėl kurio nieko negalima kaltinti ir aš pažįstu labai gražias ir pastovias draugystes, kurios prasidėjo tokiu būdu. Bet tai, ko aš nenorėčiau, kad tu žiūrėtum į vyrus tik iš šito aspekto, kad tu matytum juose tik galimus gerbėjus, kad tu planuotum tarpusavio santykius tik iš sentimentališko taško.

     Vyrų atžvilgiu būk nuoširdi ir atvira. Nemėgink su jais žaisti: jei tu laimėsi, jie tavęs norės; jei tu pralaimėsi, jie tavęs neapkęs. Visokiais būdais jie sužinos, kad tavimi negalima pasitikėti, ir, būdama net jų tarpe, tu pasiliksi viena.

     Priešingai, įsitikink, kad jie atiduos tau tai, ką jie turi brangiausio — savo asmenybę, jei tu elgsiesi taip, kad jie pasitikėtų tavim, kad jie žinotu, jog šalia jų tu negalvoji vien tik apie tai, ką jie mano apie tave, bet apie tai, kas gali juos interesuoti apart tavęs — ar tai būtų jų darbas, jų draugai, jų pramogos; kad jie suprastu, jog jie gali su tavim apie visa tai kalbėti ir tu negalvosi, kad jie yra indiferentiški tavo atžvilgiu. Aš norėčiau, kad tu jaustumeis daugiau išdidi laimėjusi jų draugystę, negu jų meilę, nes tu negali žinoti, kiek ištikimybės turi savyje žodis “draugystė” vyrų mintyse.

     Betgi tuo pačiu momentu tau atsiras sunkus uždavinys išlikti vertai jų pasitikėjimo: laikyk savy tas paslaptis, kurias jie tau išpažins; nesigirk dėl patarimų, kurių jie tavęs paklaus. Niekuomet vyras nedovanoja moteriai jos nesantūrumo ar apkalbėjimo ir nėra didesnio moters priešo kaip vyras, kurį apvylė. Neapvilk jų niekuomet. Gerbk tą tylų susitarimą, po kuriuo tu pasirašei, sutikdama būti jiems lygi.

     Atkreipk ypatingą dėmesį į tą pasitikėjimą daugiau, negu į nuomonę moterų, kurios tave supa. Jis tau atvers tiesą.

     Turėdama jį omeny, tu galėsi pakeisti kai kuriuos savo charakterio bruožus ar elgesio trūkumus, o taip pat iššaukti savo geriausias savybes. Vyras, kuris jaučia moteriai tikrą prisirišimą ir nuoširdžią pagarbą, yra jai tiek atviras, kad viso to reikšmę ji ne visuomet supranta, ir kartais tai jai nepatinka. Klausyk jų kritikos. Suprask, kad dažniausiai ji yra motivuojama vieninteliu noru, kurį jie turi — tavim didžiuotis.

     Bet tuo pačiu būk visuomet moteriška vyrų atžvilgiu. Juos prajuokina vaikėziškos manieros, bet jie jų nemėgsta.

     Nežiūrint kokias pažiūras sukūrė jam gyvenimas, vyre visuomet randasi vaikas, kuris gailisi motinos glėbio. Neapsigauk jo šiurkščia ar nusivylusia išvaizda: vyras niekuomet nereikalauja iš moters nieko kito kaip švelnumo, kurio jis neteko. Būk jam kantri, rami, suprantanti. Kad jie žinotų, kad prie tavęs jie ras poilsį, bet ne naują priežastį kovoti. Kad patys stipriausi suprastų, kad jie gali būti silpni, tau arti esant, nesumenkėdami tavo akyse, ir kad apie tai iš tavęs niekas nesužinos.

     Gal būt, tuomet, iš to saugumo pajutimo ir to moralės paramos įsitikinimo vienam iš jų gims kitas jausmas, daug švelnesnis ir stipresnis. Priimk jį be rezervų, jei gali tai laisvai padaryti. Meilė, kuri turi tokį pagrindą, yra viena iš gražiausių formų, kokią tik gali sukurti laimė. Bet jei tu neturi teisės tos meilės priimti į savo gyvenimą — panaudok visas savo jėgas jos vieton išsaugoti tą draugystę, kuri yra gimusi: tu niekuomet to nesigailėsi... Vertė J. Rudavičienė