LIETUVIŲ PAMINKLINĖS KOPLYČIOS REIKALU

Brangūs Laisvo Pasaulio Lietuviai! Lietuvių paminklinė koplyčia Amerikos katalikų didžiausioje šventovėje, Washington, D. C., baigta ir pašventinta. Visi kartu džiaugiamės, kad ir darbas ir jo užbaigos šventė pavyko garbingai, paliko ir mums ir Washingtonui gražių prisiminimų.

Koplyčios misija tik prasideda. Daugybė jos lankytojų iš viso pasaulio skaitys Lietuvos ir jos garsių šventovių vardus, įsidėmės lietuvių tautos praeities bruožus. Koplyčios turinys iškalbingai liudys apie Amerikos ir kitų kraštų lietuvių, iš jų gimusios jaunos kartos charakterį ir aspiracijas. Tikėkimės, kad Šiluvos Marija, Šventas Kazimieras, Vargo Mokykla — tas šeimos pareigingumo simbolis, Vorkutos kalinių malda daugelį lankytojų dabar ir ateityje paragins susimąstyti ir ko nors gero išmokti.

Tiesa, kad yra lietuvių, neprisidėjusiu prie šio paminklo. Jo pasisekimas tuo labiau mums pasako, kad, sutardami visi kartu ir būdami vieningi, mes sugebėtume ir pajėgtume sukurti didesnių dalykų. Šis paminklas mus pačius temoko susiklausymo ir vienybės. Laikas imtis naujų darbų. Koplyčios Komitetas nori kuo greičiausiai baigti ir paskutinį darbą: visus aukotojus, bendradarbius, aktyvius šventės talkininkus surašyti į nenykstančlą knygą ir jų vardus palikti ateities kartų atminčiai.

Šiuo visiems pranešame, kad norinčiųjų patekti koplyčios geradarių knygon aukos ir pavardės bus priimamos iki šių 1966 metų spalio (October) pabaigos. Vėliau jokios aukos nebus priimamos ir nebus galima patekti minėton knygon.

Koplyčios Komitetas labai nuoširdžiai dėkoja visiems gerbiamiems klebonams ir kitiems kunigams už nuoširdų bendradarbiavimą, visiems aukotojams, Lietuvos Ministeriui P. Juozapui Kajeckui ir Poniai, dr. Stasiui Bačkiui ir Poniai, Pagelbinio Komiteto nariams Washington, D.C., kunigui V. Budreckui, M.M., muzikams, solistams, Dainavos, Lietuvos Vyčių, Alice Stephens ir kitiems chorams bei jų vadovams ir visiems kitiems bendradarbiams, kuo nors prisidėjusiems koplyčiai ir jos dedikacijos gražiai šventei.

Vyskupas Vincentas Brizgys,

Šiluvos Šv. Marijos Koplyčios Komiteto vardu.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Ant. Liuima, S. J. MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMŲ KLAUSIMU. Atspaudas iš L.K.M. Akademijos metraščio II tomo, 329-351 psl.

SĖJA. Tautinės demokratinės minties laikraštis. 2-3 nr. Leidžia Varpininkų Leidinių Fondas. Red. Ant. Rūkas.

1966 M. METRAŠTIS. Lietuvių Studentų Sąjungos ir kitų studentų organizacijų veiklos apžvalginis leidinys. Red. M. Drunga. Galima įsigyti šiuo adresu: Š. Valiukėnas, 6417 S. Oakley Ave., Chicago, Ill. 60636. Kaina 2.00 dol. (LSS nariams — 1:50 dol.).

Dr. J. Puzinas. MŪSŲ JAUNIMAS laisvės sutemų laikais. Straipsnis, tilpęs 1965 m. “Dirvos” 129-132 nr. Išleido J. J. Bachunas.

V. Šliogeris. ANTANAS SMETONA. Žmogus ir valstybininkas. Atsiminimai. 1966. Leidėjas J. J. Bachunas. Spausdino Vilties spaustuvė. 181 psl. Kaina 2 dol.

H. Buddensieg, DIE DICHTUNG “Die Jahreszeiten” von Kristijonas Donelaitis. Sonderdruck des Essays Donelaitis aus “Ruperto-Carola”, XVII. Jahrgang, Band 37, Juni 1965. 12 psl.

KONKURSAS LIETUVIŠKAI GIEDAMOMS MIŠIOMS

Liturginiam Bažnyčios atsinaujinimui tebevykstant, jausdami liturginės muzikos stoką lietuvių visuomenėje, Jaunimo Metų proga “Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą sukurti jaunimui pritaikytas lietuviškai giedamas Mišias.

Sąlygos: 1) Muzika turi būti parašyta sekančioms Mišių dalims: “Viešpatie, pasigailėk”, “Garbė Dievui aukštybėse”, “Tikiu vieną Dievą”, “Šventas, šventas”, “Tėve mūsų” ir “Dievo Avinėli”.

2) Turi būti naudojamas 1965 m. gruodžio 3 d. Liturginės Tarybos Romoje patvirtintas Mišių tekstas (randamas “Draugo” spausdintoje knygelėje, vardu “Šventos Mišios lietuviškai”; tik išpažinime “Tikiu vieną Dievą” turi būti atitaisytos dvi klaidos: vietoj “amžių amžiais gimusi iš Tėvo” turi būti “amžių amžiais gimstanti iš Tėvo” ir vietoj “gimusi, bet nesutvertą” turi būti “gimstanti, bet ne tveriamą”; “Draugo” adresas: 4545 W. 63rd St., Chicago, Illinois 60629, U.S.A.). 3) Mišių nuotaika turi būti lietuviška savo dvasia ir melodijomis. 4) Harmoninės ir kompozicinės priemonės turi būti modernios. 5) Mišios turi būti vienbalsės, bendram giedojimui, patogios eilinio balso apimčiai, bet taip parašytos, kad galėtų būti giedamos ir su mišriu choru, jei toks choras yra. Tačiau tiek choro partija, tiek vargonų palyda turi būti nesudėtingos ir nesunkiai išpildomos. 6) Mišios turi būti pritaikytos jaunimui, t. y. gyvos ir džiaugsmingos.

Rankraščiai pasirašomi slapyvardžiu ir su atskirame voke užrašyta tikrąja autoriaus pavarde bei adresu pasiunčiami: “Laiškai Lietuviams”, Mišių konkursui, 2345 W. 56th St., Chicago, Illinois 60636, U.S.A. Skiriamos dvi premijos: I — 200 dolerių ir II — 100 dolerių. Mecenatai: dr. L. Kriaučeliūnas (100 dol.) ir V. Kuliešius (100 dol.).

Konkurso jury komisiją sudaro: Petras Armonas, Balys Chomskis, Alice Stephens, Leonardas Šimutis Jr. ir Juozas Žilevičius. Konkurso terminas: gruodžio 15 d. (pašto antspaudo data; prieš pat terminą prašom siųsti oro paštu, ypač jei ne iš JAV).

FOTOGRAFIJŲ KNYGA

Čikagos Loyolos Universiteto knygų leidykla išleido A. Kezio, S. J., meniškų nuotraukų didelio formato knygą photographs / Algimantas Kezys, S. J. Joje yra atspausdintos 67 fotografijos, kurias atrinko Čikagos Meno Instituto fotografijos skyriaus kuratorius Hugh Edwards. Knyga suskirstyta į aštuonias dalis. Kiekvienai daliai įžanginį žodį parašė Bruno Markaitis, S. J. Priede yra Hugh Edwards ir knygos leidėjo John Amberg, S. J., straipsniai ir trumpi nuotraukų paaiškinimai. Knygos kaina 3.95 dol. Užsisakyti galima šiuo adresu: “Laiškai Lietuviams” (Redakcija), 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636.

STATEMENT OF OWNERSHIP

“Laiškai Lietuviams” (“Letters to Lithuanians”) is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Kęstutis A. Trimakas, S. J. The managing editor is Petras Kleinotas, S. J.'The offices of editors, publishers, and management are located at 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. The address of an additional mailing office is: Immaculata Press, R.F.D. 2, Putnam, Conn. 06260. The publication carries no advertising.

PRAŠYMAS

“L. L.” administracija prašo skaitytojų, dar neužsimokėjusių už šių metų prenumeratą, atsilyginti artimiausiu laiku.