1967 / APRIL Vol. XVIII Nr. 4 BALANDIS /

GYVENIMUI TEKANT    * **    133

IŠ BOKŠTO TURI KALBĖTI ŽMOGUS K. Trimakas, S. J.    136

KUR MUS NUVES TELEVIZIJA, TELESTAR IR VISA KITA...? V. Bieliauskas, Br. Markaitis, S. J., ir R. Viesulas    138

APIE VAIZDO KULTŪRĄ    A. Liulevičius    149

APIE VAIZDŲ PRAMONĘ    A. Liulevičienė    150

PASAULIEČIŲ VAIDMUO BAŽNYČIOJ —II J. Raulinaitis    151

DVIEJŲ ŠVENTŲJŲ MEILĖ    A. Grauslys    158

IŠ DABARTIES JAUNIMO POEZIJOS M. Pakalniškytė, L. Švėgždaitė, T. Pautieniūtė, I. Petravičiūtė ir A. Tijūnėlis    164

VAIKŲ PROGRAMOS TELEVIZIJOJ L. Germanienė    167

ATSINAUJINANČIOJ BAŽNYČIOJ: Prieš diktatūrą Ispanijoj; Sugyvenimas tarp katalikų ir masonų? * * *    169

IVAŠKIENĖS “BALTASIS STUMBRAS” (rec.) D. Staniškienė    170

EKRANO MIRGESY * * *    171

IŠKARPOS IŠ ANAPUS M. Banėnas    172

SKAITYTOJO ŽODIS    176

Šio numerio iliustracijos: Fotografijos apie vaizdo kultūrą (Alg. Kezio, S. J., nuotr. — 137, 138-139, 153-156); tėv. Br. Markaičio, S. J., (140), prof. Vyt. Bieliausko (141) ir dail. R. Viesulo (141 — nuotr. V. Maželio) atvaizdai; G. Nilsson “Very worldy” (142-143), Z. Sodeikienės iliustracijos (164-165), vaikų piešiniai tema “Ką aš mačiau televizijoj” (166) ir “L. L.” koncerto vaizdai (175).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Gintautas Sabataitis, S. J., Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės — Algirdo Ku-rausko. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonai: RE 7-8400 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40$. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.