1974 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XXV, NO. 2

KAD TOJI LIEPSNELĖ NEUŽGESTŲ    39    Juozas Vaišnys, S.J.

KRIKŠČIONIŠKOJI KULTŪRA    40    Feliksas Jucevičius

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XIII)    47    Br. Krištanavičius, S.J.

MŪSŲ TAUTINIS BRENDIMAS    54    Jonas Miškinis

JAUNIMAS APIE SAVE    56    Redaktorius

KOVINGOSIOS LIETUVYBĖS GRETOSE    61    Vytautas A. Jonynas

BAISU TĖVIŠKĖJ NEBŪTI, KAI JOJE ESI!    63    Nijolė Jankutė

TEOLOGIŠKAI FILOSOFIŠKA PASAULIEČIO STUDIJA    65    Juozas Prunskis

TĖVYNĖJE    67    Danutė Bindokienė

KALBA    69    Juozas Vaišnys, S.J.

FILMAI    71    Juozas Prunskis

Daugumas šio numerio iliustracijų — iš praėjusi rudenį Čikagoje buvusios fotografijos darbų parodos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Thompson, Connecticut 06277.

 

MANĘS KLAUSIA DAŽNAI, KUR AŠ GIMĘS,
KUR TAS KRAŠTAS: RYTAI, VAKARAI?
AŠ ŠYPSAUSI VISIEMS DĖLEI SAVO LIKIMO,
IR JIEMS RODOS, KAD MAN ČIA GERAI.

MANĘS KLAUSIA DAŽNAI, AR TURTINGA
JI — TĖVYNĖ BENAMIO BAUGAUS?
ATSAKAU: VISA ŽEMĖ TEN AUKSU MAN ŽVILGA
ŽYDRUMOJ KRIŠTOLINIO DANGAUS.

MANĘS KLAUSIA DAŽNAI, KUR SUGRĮŽTUM,
JEI TĖVYNĖ PALIKS PAVERGTA?
AŠ JUOKIUOS JIEMS Į VEIDĄ, NORS PLYŠTA
MAN IŠ SKAUSMO ŠIRDIS SUŽEISTA.

O KAI DINGSTA VILTIS PASKUTINĖ,
KAI VISUR VIEN KLASTA IR KANČIA, —
AŠ, PRISPAUDĘS RANKAS PRIE KRŪTINĖS,
VĖL PRISIEKIU: TĖVYNE, TU — ČIA!

Petras Babickas

Rimantas Žukas    Mergaitė su ramune