religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1982 / LIEPA - RUGP. / JULY - AUGUST / VOL. XXXIII, NO. 7

ATOSTOGOS, POILSIS, SPORTAS

217

 Juozas Vaišnys, S.J.

ODISĖJO KELIAIS

219

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

KAS NORI MAN TARNAUTI. . .

222

 Chiara Lubich

JONAS BUVO ŽMOGUS

223

 Nina Gailiūnienė

NERAMI ŠIRDIS

229

 J. E.

SENOVĖS LIETUVIAI VISI KALBĖJO LIETUVIŠKAI

231

 Jonas Miškinis

LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ GRAIKIJOS SALŲ

232

 Nijolė Jankutė

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ METAI

240

 Komitetas

JAUNYSTĖS DŽIAUGSMAS, MEILĖ IR. . . MIRTIS

241

 Vytautas Kasniūnas

EILĖRAŠČIAI

245

 Klemensas Jūra

TĖVYNĖJE

246

 Gediminas Vakaris

KALBA

249

 J. Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

250

 A. Valevičius, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

252

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas fotografijomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.