religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1992 / VASARIS — FEBRUARY / VOL. XLIII, NO. 2

151-OJI TAUTINĖ PSALMĖ

37

 Vytautas Kasniūnas

LIETUVOJE JAU DVI BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS

40

 Red.

ATSIVERTIMAS — ATGIMIMAS IŠ ŠV. DVASIOS

41

 Tomas Weinandy, OFM

TĖVIŠKĖ 

45

 Fr. Hoelderlinas

KAS YRA SEKTOS

46

 Jonas Lauriūnas, SJ

YRA KUO DŽIAUGTIS

49

 Jonas Lauriūnas, SJ

VYKDYTI TĖVO VALIĄ

51

 Chiara Lubich

NUGALĖTOJAS AR APGAUTASIS?

52

 P. Daugintis, SJ

RELIGIJOS PROVARŽOS NAUJOJE RUSIJOJE

56

 Prel. Juozas Prunskis

ŠIŲ LAIKŲ ŠEIMOS GYVENIMAS

58

 Bernadeta Miliauskaitė-Harris

PASIKALBĖJIMAS SU KARD. LUSTIGER

60

 Prel. Juozas Prunskis

TĖVYNĖJE

62

 Gediminas Vakaris

KALBA

65

 Juozas Vaišnys, SJ

ATGARSIAI

66

 Red.

ĮVAIRYBĖS

67

 Red.

ŠYPSULIAI

68

 Red.

TRUMPAI

69

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Juozo Polio nuotraukomis iš jo knygos “Atgimstanti Lietuva” Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apipavidalinimas Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.