religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1991 / GEGUŽĖ — MAY / VOL. XLIII, NO. 5

MOTINAI

145

 Bernardas Brazdžionis

MOTINOS DIENA, MOTINOS DIENOS

147

 Kun. Robertas Pukenis

AŠ JUMS PALIEKU RAMYBĘ

148

 K.J. Ambrasas, SJ

TIKROJI MALDA

150

 J. Lauriūnas, SJ

SEKTI SAVO MOKYTOJU

153

 Chiara Lubich

LKB KRONIKA

154

 Vysk. S. Tamkevičius, SJ

VAIDINIMAI JĖZUITŲ GIMNAZIJOJE

166

 Sabina Karosienė

KONGRESINIS SUSITAIKINIMAS

168

 Antanas Saulaitis, SJ

ĄŽUOLO MIRTIS

171

 Audra Kubiliūtė

TĖVYNĖJE

172

 Gediminas Vakaris

KALBA

175

 Juozas Vaišnys, SJ

ĮVAIRYBĖS

176

 Red.

ŠYPSULIAI

177

 Red.

TRUMPAI

178

 Juoz. Pr.

Pagrindinės šio numerio iliustracijos — Šiluvos koplyčios nuotraukos (K. Daugėlos). Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apdaila Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.